Platforma do nauki angielskiego na żywo z lektorami I Chatschool

Bezpłatna lekcja

Umów bezpłatną lekcję

Szkoła języka angielskiego dla dorosłych Chatschool

Rozprawka po angielsku — wyrażenia

 

Wyrażenia, które prezentujemy poniżej przydadzą Ci się w pisaniu nie tylko rozprawki for and against, ale też opinion essay i innych tekstów.

 

Pamiętaj, że poznając nowe wyrażenia, warto sprawdzić, z jakimi konstrukcjami gramatycznymi się one łączą, aby nie zastosować ich błędnie w swoim tekście.

 

 

Do przedstawienia ciągu argumentów:

Firstly: Po pierwsze…
First of all: Po pierwsze…
In the first place: Po pierwsze…
To begin with/to start with: Na początek/zaczynając od…
Secondly: Po drugie
Thirdly: Po trzecie
Finally: Na koniec

 

 

Wstęp

It is a popular belief that: Powszechnie wierzy się, że…

Most people agree that: Większość ludzi zgadza się, że
Many people believe that: Wiele osób uważa, że
People say that: Ludzie mówią, że

Experts claim that: Eksperci twierdzą, że

Public opinion is divided on the subject of: Opinia publiczna jest podzielona na temat

 

 

Do przedstawienia argumentów za:

One major advantage of… is…: Ważną zaletą…jest…

The main advantage of … is…: Główną zaletą… jest…
The greatest advantage… is…: Największą zaletą… jest…
Another/a further/an additional advantage is:  Kolejna/dodatkowa zaleta to…
Another benefit is that: Kolejną korzyścią jest to, że…
Experts support the view that…: Eksperci popierają pogląd, że

 

 

Do przedstawienia argumentów przeciw:

The major disadvantage of … is…: Główną wadą… jest…
The greatest disadvantage… is…: Największą wadą… jest…
Another/a further/an additional disadvantage is: Kolejna/dodatkowa wada to…
The opponents of…claim that…: Przeciwnicy… twierdzą, że…

 

 

Do dodania dodatkowych informacji/argumentów itd.:

In addition (to this): W dodatku (do tego)
Furthermore: Ponadto
Moreover: Co więcej
Besides: Oprócz
Not to mention (the fact) that: Nie wspominając o tym, że
Not only …but also…: Nie tylko …ale także…
There is another side to the issue/question/argument of…: Jest jeszcze druga strona problemu/pytania/argumentu…
However it needs to be added that: Jednak należdy dodać, że
It is important to mention that: Ważme, aby wspomnieć…
 

 

Do podania kontrargumentu:

On the other hand: Z drugiej strony:
However/still/yet/but: Mimo to, jednak…
Nonetheless/nevertheless/even so: Mimo to
It may be said/argued/claimed that…: Można powiedzieć/ argumentować/twierdzić, że…
Others/many people strongly disagree: Inni/wiele osób zdecydowanie się nie zgadza
Opponents point out that: Przeciwnicy zwracają uwagę, że
Although/though/even though: Chociaż
While/whilst/whereas: Podczas gdy
Despite/in spite of (the fact that): Pomimo (faktu), że
Regardless of the fact that: Niezależnie od tego, że

 

 

Do podania przykładów:

 

For example/for instance: Na przykład
Such as/like: Takie jak/jak
In particular/especially: W szczególności/zwłaszcza
One striking/typical example of this is…: Jednym uderzającym/typowym przykładem tego jest…
The fact that… shows/illustrates that: Fakt, że… pokazuje/ilustruje, że

 

 

Aby podkreślić naszą wypowiedź:

Clearly: Najwyraźniej
Obviously/it is obvious that: Oczywiście/to oczywiste, że
Naturally: Naturalnie
Needless to say: Nie trzeba dodawać, że
 

 

Do podania faktów:

 

In fact: W rzeczywistości
The fact (of the matter) is…: Faktem jest…
In practice: W praktyce
It is a fact that: To fakt, że

 

 

Do ogólnikowych stwierdzeń:

 

As a (general) rule: Z reguły
Generally/in general: Ogólnie
On the whole: Ogólnie rzecz biorąc
By and large: Ogólnie mówiąc
In most cases: W większości przypadków
 

 

Różne sposoby na wyrażenie opinii:

It can be said/claimed that …: Można powiedzieć/stwierdzić, że…
It seems/appears that…: Wydaje się, że…
It would seem that…: Wydawałoby się, że…
It is likely/unlikely/possible that …: Jest prawdopodobne/mało prawdopodobne/możliwe, że…
There is no doubt about it that…: Nie ma wątpliwości, że…
Although it must be said that …: Chociaż trzeba powiedzieć, że…
It is my belief/opinion that …: Jestem przekonany, że…
I am convinced that…: Jestem przekonany, że…
I (do not) agree that/with …: Ja (nie) zgadzam się, że/z …
Personally, I am totally against…: Osobiście, jestem całkowicie przeciwny/a

 

 

Aby rozwinąć/wyjaśnić myśl:

To some extent/degree: Do pewnego stopnia
In a way: W pewien sposób
In other words: Innymi słowy
For this reason: Z tego powodu
Therefore: Dlatego
As a result: W rezultacie
In order to: W celu

 

 

Do zakończenia rozprawki

 

In conclusion: Podsumowując
All things considered: Biorąc wszystko pod uwagę
Taking everything into account: Biorąc wszystko pod uwagę
Taking everything into account consideration: Biorąc wszystko pod uwagę
To conclude: Podsumowując
To sum up: Podsumowując
All in all: Podsumowując
Finally/lastly: Na koniec

 

 

 

Podsumowanie

 

Teraz już wiesz, jak napisać rozprawkę po angielsku. Niech Cię nie przytłoczy ilość wyrażeń czy zasad, które wydają się rządzić pisaniem rozprawki. Najważniejsze to systematyczne rozbudowywanie swojego słownictwa i stosowanie nowych struktur w praktyce. Egzaminatorzy sprawdzający Twoją rozprawkę patrzą nie tylko na bogactwo językowe, ale też poprawność jego użycia. Używaj więc poziomu języka, którym posługujesz się swobodnie.

 

 

Video: ROZPRAWKA na maturze (i w sumie nie tylko) | ROCK YOUR ENGLISH

 

 

Szkoła języka angielskiego dla dorosłych Chatschool
Rozprawka po angielsku — for and against essay

Rozprawka po angielsku — for and against essay

18 stycznia 2023
Zastosowanie used to i would

Rozprawka to przykład formalnego tekstu, który powinien opanować każdy przygotowujący się do matury rozszerzonej lub innego egzaminu języka angielskiego (IELTS, FCE, CAE i inne).

 

W języku angielskim wyróżniamy dwa główne typy rozprawek: opinion essay (rozprawka z opinią/opiniująca) i for and against essay (rozprawka za i przeciw). W poniższym artykule omówimy strukturę i wyrażenia, które pozwolą Ci napisać świetną rozprawkę typu za i przeciw.

 

Jeśli szukasz szczegółowego omówienia rozprawki typu opinion essay zapraszamy tutaj. Aczkolwiek warto powiedzieć, że prezentowanie w tym artykule wyrażenia jak najbardziej nadają się do każdego typu rozprawek.

 


 

Spis treści:

 

 


 

 

 

Czym jest for and against essay?

 

Rozprawka for and against ma na celu zaprezentowanie dwóch stron jakiegoś zagadnienia w sposób wyważony i obiektywny. Wyrażenie własnej opinii nie jest tu najważniejsze, ale możemy to zrobić na zakończenie naszego tekstu.

 

Dla porównania opinion essay całkowicie opiera się na opinii autora rozprawki. Nasze zadanie to przekonać czytelnika do naszego zdania i nie mamy obowiązku przedstawienia odmiennej perspektywy.

 

Czym jest for and against essay?

 

 

 

For and against essay — struktura

 

Wymagania co do długości rozprawki mogą się różnić w zależności od typu zdawanego egzaminu. Na ogół wymagane jest około 200-250 słów (jak np. na maturze rozszerzonej z angielskiego).

 

Dobrze napisania rozprawka składa się najczęściej z czterech akapitów i podzielona jest na wstęp, rozwinięcie (jeden akapit omawiający argumenty za a drugi przeciw) i zakończenie.

 

Oto podstawowy schemat:

 

1. Wstęp  

2. Pierwszy akapittopic sentence + argumenty za/przeciw 

→ wyjaśnienie 1/argumenty/przykłady
→ wyjaśnienie 2/argumenty/przykłady

3. Drugi akapittopic sentence + argumenty przeciw/za

→ wyjaśnienie 1/argumenty/przykłady
→ wyjaśnienie 2/argumenty/przykłady

4. Zakończenie
 

Zobaczmy, co dokładnie powinno być zawarte w każdej z wyszczególnionych części.

 

Wstęp

W krótkim wstępie nakreśl ogólnie zagadnienie, o którym będziesz pisać. Aby zainteresować czytelnika, możesz zastosować pytanie retoryczne lub znany cytat. Pamiętaj, że nie jest to moment na przedstawienie własnej opinii.

 

Rozwinięcie

Na rozwinięcie rozprawki składają się dwa akapity. W jednym z nich przedstaw argumenty za a w drugim przeciw. Każdy akapit zacznij od tzw. topic sentence, czyli zdania wprowadzającego konkretne argumenty. Na każdą ze stron postaraj się podać 2-3 argumentów. Następnie rozwiń je i podaj przykłady.

 

Zakończenie

Na koniec krótko podsumuj omówiony temat. Zakończenie rozprawki to również dobry moment, aby wspomnieć, z którą ze stron się zgadzasz.

 

 

 

Rozprawka for and against — praktyczne wskazówki

 

Planowanie

Zrób plan rozprawki i zanotuj argumenty, jakich użyjesz w trakcie pisania. Opracuj taką samą ilość argumentów za i przeciw. Jest to ważne, ponieważ naszym zadaniem jest pozostać neutralnymi, więc nasze argumenty nie powinny skłaniać się ku żadnej ze stron.

 

 

Struktura

 

→ Pamiętaj o odpowiedniej strukturze rozprawki. Każda musi mieć wstęp, rozwinięcie (argumenty za i przeciw) i zakończenie.

→ Każdy nowy akapit zaczynaj zdaniem wprowadzającym główną myśl, a następnie rozwiń ją i podaj przykłady.

→ Pytania retoryczne i cytaty pomagają wzbudzić zainteresowanie czytelnika. Nie bój się ich użyć.

 

Rozprawka for and against — praktyczne wskazówki

 

 

Język formalny

 

→ Rozprawka po angielsku powinna być napisana w języku formalnym. Unikaj więc skrótów, wyrażeń nieformalnych i kolokwialnych i emocjonalnie nacechowanego słownictwa.

→ Przedstawiając argumenty za i przeciw unikaj używania zaimków osobowych I czy we. Zamiast tego używaj form bezosobowych lub strony biernej.

→ W zakończeniu, wyrażając swoją opinię, staraj się nie używać dosadnych wyrażeń, jak I know, I am sure

→ Staraj się używać bogatego słownictwa, np. zamiast amazing napisz thrilling itp. Używaj spójników i wyrażeń, których listę prezentujemy poniżej.

 

Sprawdź gotowy tekst

 

Egzaminatorzy nie oceniają Twojej pracy pod względem tego, czy zgadzają się z Twoimi argumentami, czy nie. Najważniejsza jest poprawność językowa, dlatego po napisaniu pierwszej wersji swojej rozprawki sprawdź ją pod kątem struktur językowych, użytych czasów i słownictwa.

 

Pamiętaj, że najważniejsze to pisać na poziomie adekwatnym do Twojej wiedzy. Nawet jeśli oznacza to użycie mniej zaawansowanych konstrukcji. Lepiej użyć łatwiejszych struktur, ale zrobić to poprawnie.

 

Autor Joanna Leporowska

 

 

Absolwentka Filologii Nowogreckiej na UAM w Poznaniu, tłumaczka angielskiego, poliglotka i pasjonatka językoznawstwa. Już w przedszkolu zdecydowała, że musi "mówić jak Anglik" co przydało się, gdy przez ostatnie dziesięć zatrzymał ją wymarzony Londyn i praca dla Royal Academy of Arts czy Tate. Nauczanie języka angielskiego to pasja, w której od zawsze dąży przede wszystkim do pokazania żywego języka za regułkami książkowymi, czego w szkolnej edukacji często brakuje.

 

Najnowsze posty

25 maja 2024
W dzisiejszym świecie, w którym handel i współpraca biznesowa przekraczają granice państw, znajomość języka angielskiego
19 maja 2024
W kwestiach prawnych precyzyjne i jednoznaczne sformułowania to podstawa. W związku z tym znajomość specjalistycznego
11 maja 2024
Słownictwo związane z administracją to obszerny dział, obejmujący zagadnienia związane z organizacją codziennej pracy biura,
05 maja 2024
Rozmowy o pieniądzach są ważną częścią każdego języka. Pozwalają komunikować potrzeby i pragnienia oraz określać

© Copyright 2024 by Chatschool