© Copyright 2022 by Chatschool

Facebook - Chatschool
Instagram - Chatschool

W tym artykule poznasz zastosowanie Czasu Past Simple, niezbędnego do opisywania przeszłości.

 

Czas Past Simple nazwać możemy czasem przeszłym dokonanym. Używając tego czasu będziemy mówić o czynnościach dokonanych i zakończonych bez wpływu na teraźniejszość.

Past Simple budowa i zastosowanie

29 kwietnia 2022
past simple budowa i zastosowanie

Kiedy używamy Past Simple?

Past Simple budowa

Tworzenie czasowników w Past Simple

Kiedy mówimy o sytuacjach z przeszłości, które nie mają wpływu na teraźniejszość:

 • I went to  Spain 2 years ago - Pojechałam do Hiszpanii, 2 lata temu

 • Last summer I saw my uncle- Zeszłego lata, widziałam mojego wujka 

 • I played tennis yesterday-  Wczoraj grałem w tenisa 

 

Kiedy mówimy o przyzwyczajeniach i nawykach z przeszłości:

 • I smoked twenty cigarettes a day - Paliłam 20 papierosów dziennie

 • I got up very early when I was younger - Wstawałam bardzo wcześnie kiedy byłam młodsza

 • As a student I ate McDonald's every day - Będąc studentem jadłam McDonalds codziennie 

 

Kiedy mówimy wydarzeniach z przeszłości, bez konieczności podawania konkretnego czasu:

 • Christopher Columbus discovered America - Krzysztof Kolumb odkrył Amerykę

 • George Bush was the president of The United States - George Bush był prezydentem  Stanów Zjednoczonych

 • My grandfather emigrated to France - Mój dziadek wyemigrował do Francji 

 

Kiedy chcemy zadać pytanie dotyczące daty lub czasu  z przeszłości:

 • What time did you wake up? - O której się obudziłeś?

 • What time did you take a shower?- O której wziąłeś prysznic?

 • Where did you have a stopover? Gdzie miałeś przesiadkę?

Twierdzenia

 Osoba + czasownik w drugiej formie + reszta zdania

 • I slept well last night- Zeszłej nocy spałam dobrze

 

Przeczenia

Osoba + did not + czasownik w podstawowej formie + reszta zdania

 • I did not sleep well last night - Zeszłej nocy nie spałam dobrze

 

Pytania

Did + osoba + czasownik w podstawowej formie + reszta zdania?

 • Did you sleep well last night? - Czy zeszłej nocy dobrze spałaś?

Jak wcześniej wspomnieliśmy, aby utworzyć zdanie twierdzące w czasie Past Simple potrzebujemy drugiej formy czasownika.

 

Czasowniki w języku angielskim dzielą się na regularne (regular verbs) i nieregularne (irregular verbs).

Kiedy mamy do czynienia z czasownikiem nieregularnym (irregular verb) w czasie Past Simple, używamy jego drugiej formy.

 

Czasowniki nieregularne Past Simple

Present Tense

Simple Past

 

Past Participle

break (łamać)

 

 

broke

broken

choose (wybierać)

 

 

chose      

 

chosen 

come (przyjść) 

 

came

come

drink (pić) 

drank

drunk

eat (jeść)

ate

eaten

forget (zapominać)

forgot

forgotten

have (mieć)

had

had

go (iść)

went

gone

make (robić)

made

made

tell (mówić)

told

told

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • They had a dog. - Oni mieli psa.

 • I had spaghetti for dinner. - Na obiad miałam spaghetti.

 • I went to Greece on holiday last year. - W zeszłym roku pojechaliśmy na wakacje do Grecji.

 • I made a mistake. - Popełniłam błąd.

 • She told me that she wants to live abroad.- Ona powiedziała mi, że chce mieszkać za granicą.

W przypadku czasowników regularnych (regular verbs), aby utworzyć formę czasu Past Simple, do czasownika dodajemy końcówkę -ed.

 

Czasowniki regularne Past Simple

Czasownik regularny 

 

 

 

Czasowniki zakończone na -e 

bezokolicznik + ed

bezokolicznik    + d

watch  watched

close

closed

 

 

 

 

 

 

 

 

Czasowniki zakończone na spółgłoskę i -y

Czasowniki zakończone jedną samogłoską akcentowaną i jedną spółgłoską

y + i + ed podwajamy ostatnią spółgłoskę + ed

cry

cried

stop

stopped

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • I watched TV yesterday. - Oglądałam wczoraj telewizję.

 • I closed the door. - Ja zamknęłam drzwi.

 • She cried last night. - Ona płakała zeszłej nocy.

 • We stopped the bus. - My zatrzymaliśmy autobus.

Czasowniki nieregularne

Czasowniki regularne

Czasownik “to be” w czasie Past Simple

Określenia czasu w Past Simple

Zasady tworzenia zdań z użyciem czasownika “to be” w Past Simple

Twierdzenia

Przeczenia

Pytania

I/He/She/It

was

I/He/She/It

was not (wasn’t)

Was/Wasn’t

I/He/She/It

You/We/They

were

You/We/They

were not (weren’t)

Were/Weren’t

You/We/They

I was happy. - Ja byłam szczęśliwa.

I was not surprise. - Ja nie byłam zaskoczona.

Was I sad? - Byłam smutna?

You were my first boyfriend. - Byłeś moim pierwszym chłopakiem.

We were not ready yet. - My nie byliśmy jeszcze gotowi.

Were they married? - Czy oni byli małżeństwem?

Niektóre słowa użyte w zdaniach, sygnalizują użycie konkretnego czasu. Są to zazwyczaj określenia czasu.

 • yesterday - wczoraj

 • last week - tydzień temu 

 • last summer - zeszłego lata 

 • last year - w zeszłym roku

 • 3 hours ago - 3 godziny temu

 • 2 weeks ago - 2 tygodnie temu

 • in 2022 - w 2022 roku

 • in December - w grudniu

 • When I was young - Kiedy byłem młody

 

Wykorzystanie określeń czasu w zdaniach.

 • I texted you yesterday. - Napisałam do Ciebie wczoraj.

 • He visited his parents last week. - On odwiedził swoich rodziców tydzień temu.

 • She met him last summer. - Ona poznała go w zeszłe lato.

 • I finished my studies last year.- W zeszłym roku skończyłem studia. 

 • I had a dinner 3 hours ago. - Jadłem obiad 3 godziny temu. 

 • She was born in 2022. - Ona urodziła się w 2022 roku.

 • I got this job in December. - Dostałam tę pracę w grudniu.

 • When I was young I read more books. - Kiedy byłam młoda, czytałam więcej książek.

Świetnie! Właśnie poznałeś czas Past Simple.

 

Teraz na spokojnie możesz prowadzić konwersacje używając tego właśnie czasu i nie będziesz mieć problemu, aby opowiedzieć WHAT DID YOU DO LAST NIGHT 😊

 

Poniżej załączamy mini ściągę dotyczącą czasu Past Simple. Źródło: Teach & Sketch.

Past simple budowa i zastosowanie

Podsumowanie

Szkoła języka angielskiego dla dorosłych Chatschool
Szkoła języka angielskiego dla dorosłych Chatschool