Platforma do nauki angielskiego na żywo z lektorami I Chatschool

Bezpłatna lekcja

Umów bezpłatną lekcję

Szkoła języka angielskiego dla dorosłych Chatschool

10 żartów po angielsku

 

Czas na przykładowe żarty po angielsku. Zaczynamy kilkoma łatwiejszymi na rozgrzewkę. Wraz z trudniejszym poziomem zauważysz większą ilość wyrażeń kolokwialnych. Na koniec zostawiam gdy słowne, czyli te najbardziej lubiane przez Anglików.

 

Tłumaczenia są specjalnie dość dosłowne, aby ułatwić Ci porównywanie tłumaczenia z oryginałem.

 

 1. A man went to a shoe-shop to buy shoes. He put many pairs on his feet. Finally, he was satisfied.

"At last," he said, "I have found a pair of shoes that fit me."

"I am not surprised," replied the weary salesman, "They are your own shoes."

 

Mężczyzna poszedł do sklepu obuwniczego, aby kupić buty. Przymierzył wiele par. Wreszcie był zadowolony.

„Wreszcie” – powiedział – „znalazłem parę butów, które na mnie pasują”.

„Nie jestem zaskoczony”, odpowiedział zmęczony sprzedawca, „To twoje własne buty”.

 

 

 1. At the optician's, a customer asked,

"Are my new glasses ready?"

"Yes sir," replied the optician, who was a pretty girl. "Try them."

He did and was satisfied. He said,

"I can see you very well. Goodbye young man."

 

U optyka klient zapytał:

„Czy moje nowe okulary są gotowe?”

„Tak, proszę pana”, odpowiedział optyk, który był ładną dziewczyną. "Załóż je".

Tak zrobił i był zadowolony. Powiedział,

„Widzę cię bardzo dobrze. Żegnaj młody chłopcze”.

 

Puns, czyli gra słów po angielsku — przykłady
 

 1. One rich woman said to another,

"It is shameful. Everyone is dishonest."

"Why do you think that?"

"Today, my husband dismissed his cashier."

"Why?"

"He stole $100 from the till."

"How did your husband discover it?"

"Because there was $200 missing from the till. I confessed to my husband that I had only taken $100."

 

Jedna bogata kobieta powiedziała do drugiej:

„To haniebne. Wszyscy są nieuczciwi”.

"Dlaczego tak myślisz?"

„Dzisiaj mój mąż zwolnił swojego kasjera”.

"Dlaczego?"

„Ukradł 100 dolarów z kasy”.

„Jak twój mąż to odkrył?”

„Ponieważ w kasie brakowało 200 dolarów. Wyznałam mężowi, że wzięłam tylko 100 dolarów”.

 

 

 1. The science teacher explained to his class that long waves can go round objects but short waves cannot. Seeing blank faces, he picked up his hat, held it in front of his face and asked the nearest pupil, "Can you see my face?"

"No sir."

"Can you hear my voice?"

Yes sir."

"What does that show?" He hoped for the answer that sound waves are long and light waves short, but the boy retorted hopefully,

"You're talking through your hat, sir."

 

Nauczyciel przedmiotów ścisłych wyjaśnił swojej klasie, że długie fale mogą krążyć wokół obiektów, ale krótkie fale nie. Widząc puste twarze, podniósł kapelusz, przyłożył go do twarzy i zapytał najbliższego ucznia: „Widzisz moją twarz?”

„Nie proszę pana".

„Czy słyszysz mój głos?"

„Tak."

„Co to pokazuje?" Miał nadzieję na odpowiedź, że fale dźwiękowe są długie, a fale świetlne krótkie, ale chłopiec odparł z nadzieją:

Mówi pan przez kapelusz, sir. [Wyrażenie to talk through your hat oznacza mówić bez sensu].
 

 

 1. "Tarzan," queried Jane, "Why do you have to bellow so when you swing through the jungle?"

"I'm under contract, darling," replied the lord of the jungle. "This pharmaceutical company make sore throat lozenges."

 

„Tarzanie”, zapytała Jane, „Dlaczego musisz tak ryczeć, kiedy przedzierasz się przez dżunglę?”

„Pracuję na kontrakcie, kochanie”, odpowiedział władca dżungli. „Ta firma farmaceutyczna produkuje pastylki do ssania na ból gardła”.

 

 1. A teacher was giving her class of small children a lesson on good manners.

"Suppose, by mistake, you step on a lady's foot. What do you do?"

"I say, pardon me."

"Very good. Now suppose the lady, to reward you, gives you a coin. What do you do?"

"Step on the other foot to get a second one."

 

Nauczycielka dawała swojej klasie małych dzieci lekcję dobrych manier.

„Załóżmy, że przez pomyłkę nadepniesz kobiecie na stopę. Co robisz?”

„Mówię, przepraszam”.

„Bardzo dobrze. A teraz przypuśćmy, że dama w nagrodę daje ci monetę. Co robisz?”

„Staję na drugiej nodze, aby dostać drugą”.


10 żartów po angielsku

 

 1. - What’s the best thing about Switzerland?

- I don’t know, but the flag is a big plus.

 

- Co jest najlepsze w Szwajcarii?

- Nie wiem, ale flaga to duży plus.

 

 

 1. - Did you hear about the actor who fell through the floorboards?

- He was just going through a stage.

 

- Słyszałeś o aktorze, który spadł przez deski podłogowe?

- Po prostu przechodził przez pewien etap. [a stage — scena, to go through a stage — przechodzić przez pewien etap, co dosłownie można przetłumaczyć jako przejście przez scenę].

 

 

 1. - How do you drown a hipster?

- Throw him in the mainstream.

 

- Jak utopić hipstera?

- Wrzuć go do w nurt rzeki. [drugie znaczenie mainstream, do którego się odwołujemy, to akrualnie panujący trend].

 

 

 1. - What do you call a parade of rabbits hopping backwards?

- A receding hare-line.

 

- Jak nazywa się parada królików skaczących do tyłu?

- (dosł.) Cofająca się linia zająca. [mamy tu zabawę takim samym brzmieniem słowa hare — królik oraz hair — włosy. A receding hair-line to cofająca się linia włosów].

 

 

Gotowi na więcej?

 

 

 

 

Zakończenie

 

Jak widzisz, większość żartów tłumaczona dosłownie, nie ma sensu. W takich sytuacjach jest to znak, że rozgrywa się tam jakaś gra słów, którą trzeba rozgryźć. W miarę jak będziesz rozbudowywać swoje angielskie słownictwo i poznawać kulturę anglojęzycznych krajów, coraz łatwiej będzie Ci pośmiać się nawet z najbardziej zakręconych dowcipów.

Szkoła języka angielskiego dla dorosłych Chatschool
Żarty po angielsku - jak zrozumieć angielski humor?

Żarty po angielsku - jak zrozumieć angielski humor?

25 sierpnia 2023

Umiejętność żartowania i rozumienia żartów to oznaka biegłej znajomości języka. Wymaga to bowiem świetnej znajomości nie tylko słownictwa, slangu czy kolokacji, ale i kultury danego kraju. Jeżeli więc zdarzy Ci się oglądać angielski serial i nie do końca rozumieć, dlaczego widownia się śmieje, może to być oznaka, że musisz jeszcze podszlifować pewne aspekty języka angielskiego… albo, że żart po prostu był kiepski.

 


 

Spis treści:

 

 


 

 

 

What are you sinking about?

 

Angielskie żarty bazują najczęściej na grze słów (puns, wordplay). Oznacza to najczęściej użycie słowa o podwójnym znaczeniu, albo dwóch słów o podobnym brzmieniu, ale odmiennym znaczeniu. Dodaj do tego sytuację nieporozumień i dowcip gotowy.

 

Może kojarzysz reklamę, w której niemiecka straż przybrzeżna próbuje odebrać sygnał o pomoc?

 

 

To jest właśnie idealny przykład zabawy językowej. Nieporozumienie powodują czasowniki to sink (tonąć) i to think (myśleć) i ich dość podobna wymowa.

 

Język angielski dzięki swojej gramatyce, pozwala na bardzo wiele tego typu manewrów językowych. Jest to o wiele łatwiejsze niż na przykład w języku polskim.

 

 

 

Puns, czyli gra słów — przykłady

 

W języku angielskim możesz się spotkać z kilkoma rodzajami puns. Przeczytaj poniższe przykłady. Spróbuj najpierw sam/a je zrozumieć, a dopiero potem spójrz na wytłumaczenie.

 

→ Przykład:
 

 • Doctor, doctor, will you help me out? (dosł. Doktorze, może mi Pan pomóc?)

 • Certainly, which way did you come in? (dosł. Oczywiście, którędy tu wszedłeś?)

 

Tłumaczenie: Dowcip opiera się na podwójnym znaczeniu czasownika frazowego (phrasal verb). To help somebody out oznacza pomóc komuś w czymś. Ale to help somebody out of somewhere oznacza pomóc komuś skądś wyjść. W powyższym przykładzie pacjent prosi o pomoc, natomiast lekarz rozumie to jako prośbę o pomoc w wyjściu.

 

→ Przykład:

 

 • A bicycle can't stand on its own because it is two-tired. (dosł. Rower nie może stać sam, bo ma dwie opony / jest zbyt zmęczony).

 

Tłumaczenie: Tu mamy grę słów opartą na takim samym brzmieniu dwóch odmiennych wyrazów — too tired (zbyt zmęczony) i two-tired (ma dwie opony).

 

Przykład:

 

 • Every calendar's days are numbered. (dosł. Dni każdego kalendarza są policzone / ponumerowane).

 

Tłumaczenie: Tu natomiast mamy przykład gry słownej opartej na podwójnym znaczeniu słowa numbered. Może ono znaczyć ponumerowane lub policzone.

 

Przykład:

 

 • Everyone thinks my runny nose is funny, but it's snot. (dosł. Wszyscy myślą, że mój cieknący nos jest śmieszny, ale to jest smark).

 

Tłumaczenie: W tym przykładzie dwa słowa, łączą się ze sobą w brzmieniu tak, że tworzą podwójne znaczenie. Przeczytaj but it’s snot na głos. Brzmi tak samo jak but it’s not — ale nie jest.

 

Autor Joanna Leporowska

 

 

Absolwentka Filologii Nowogreckiej na UAM w Poznaniu, tłumaczka angielskiego, poliglotka i pasjonatka językoznawstwa. Już w przedszkolu zdecydowała, że musi "mówić jak Anglik" co przydało się, gdy przez ostatnie dziesięć zatrzymał ją wymarzony Londyn i praca dla Royal Academy of Arts czy Tate. Nauczanie języka angielskiego to pasja, w której od zawsze dąży przede wszystkim do pokazania żywego języka za regułkami książkowymi, czego w szkolnej edukacji często brakuje.

 

Najnowsze posty

25 maja 2024
W dzisiejszym świecie, w którym handel i współpraca biznesowa przekraczają granice państw, znajomość języka angielskiego
19 maja 2024
W kwestiach prawnych precyzyjne i jednoznaczne sformułowania to podstawa. W związku z tym znajomość specjalistycznego
11 maja 2024
Słownictwo związane z administracją to obszerny dział, obejmujący zagadnienia związane z organizacją codziennej pracy biura,
05 maja 2024
Rozmowy o pieniądzach są ważną częścią każdego języka. Pozwalają komunikować potrzeby i pragnienia oraz określać

© Copyright 2024 by Chatschool