Platforma do nauki angielskiego na żywo z lektorami I Chatschool

Bezpłatna lekcja

Umów bezpłatną lekcję

Szkoła języka angielskiego dla dorosłych Chatschool

Charakterystyczne okoliczniki czasu

 

 • after - po, kiedy

 

I went home after the party had ended. - Poszedłem do domu po tym jak skończyła się impreza.

 

 • already - już

 

When I arrived, Sue had already left. - Kiedy przyjechałem, Sue już wyszła.

 

 • as soon as - jak tylko

 

As soon as I had drunk my tea, I fell asleep. - Jak tylko wypiłem herbatę, zasnąłem.

 

 • before - przed, zanim

 

We had lived in Warsaw before we moved to Poznań. - Mieszkaliśmy w Warszawie, zanim przeprowadziliśmy się do Poznania.

 

 • by + moment w przeszłości - do jakiegoś momentu, przed jakimś momentem

 

By the end of the year they had already been married. - Pod koniec roku byli już małżeństwem.

 

I’d finished all the emails by 4pm. - Wszystkie e-maile skończyłem do 16:00.

 

 • by the time / by that time - do tego czasu

 

By the time I left the office, I had finished all my tasks for the day. - Zanim wyszedłem z biura, skończyłem wszystkie zadania na dany dzień.

 

 • for + okres czasu - od pewnego czasu

 

When I got promoted, I had already worked there for a few years. - Kiedy dostałem awans, pracowałem tam już kilka lat.

 

 • never … before - nigdy przedtem

 

I told him that I had never seen that person before. - Powiedziałem mu, że nigdy wcześniej nie widziałem tej osoby.

 

 • until/ till - (aż) do

 

The meeting couldn’t start until Steven had arrived. - Spotkanie nie zaczęło się, dopóki nie przybył Steven.

 

We hadn’t had a proper holiday until this year. - Dopiero w tym roku mieliśmy odpowiednie wakacje.

 

 

Charakterystyczne okoliczniki czasu Past Perfect Simple

 

 

 • when - kiedy

 

When we had cleaned the house, we watched TV. - Kiedy posprzątaliśmy dom, oglądaliśmy telewizję.

 

When I phoned the office, my boss had already left. - Kiedy zadzwoniłem do biura, mój szef już wyszedł.

 

 • yet - jeszcze 

 

My mum came back home from work at 6pm, and I hadn’t finished my homework yet. - Mama wróciła do domu o 18:00, a ja jeszcze nie odrobiłam pracy domowej.

 

 

 

Kiedy używać Past Perfect, a kiedy Past Simple?

 

Spójrz na poniższe pytanie i dwie różne odpowiedzi:  

 

Q: Was Adam at the party when you arrived? (Czy Adam był na imprezie kiedy przyjechałaś?) - Pytamy o przeszłość, jest to nasz punkt wyjściowy w omawianej sytuacji więc używamy Past Simple. 

 

1. No, he had already left. (Nie, już wyszedł) - Adam wyszedł wcześniej, zanim pojawiliśmy się na imprezie. Stało się to po omawianej sytuacji wyjściowej (nasz przyjazd), więc używamy Past Perfect. 

 

2. Yes, but he left an hour later. (Tak, ale wyszedł godzinę później). - Następne w sekwencji (po sytuacji startowej) wydarzenie z przeszłości, więc używamy Past Simple. 

 

Jeśli opowiadasz o wydarzeniach, które odbyły się w przeszłości, jest bardzo prawdopodobne, że jedna z nich będzie uprzedzała następną. Użyj Past Perfect w części opisywanej sytuacji, która zdarzyła się wcześniej. 

 

I didn’t want to go to the restaurant because I had already eaten. - Nie chciałam (sytuacja z przeszłości) iść do restauracji, ponieważ już (wcześniej) jadłam. 

 

Sprawdź również: Past Simple budowa i zastosowanie

 

 

 

Jaka jest różnica pomiędzy Past Perfect, a Present Perfect?

 

 

Jaka jest różnica pomiędzy Past Perfect, a Present Perfect?

 

Past Perfect pokazuje chronologiczny związek między dwoma zdarzeniami w przeszłości. Present Perfect ma swoje odniesienie w teraźniejszości. 

 

(Present Perfect) Who is that boy? I have never seen him before! - (Kim jest ten chłopiec? Nigdy go wcześniej nie widziałam!)

(Past Perfect) I told him, I had never seen him before. - (Powiedziałam mu, że nigdy wcześniej go nie widziałam).

 

(Present Perfect) I am not hungry. I have just eaten. - (Nie jestem głodny. Właśnie zjadłem).

(Past Perfect) I wasn’t hungry. I had just eaten. - (Nie byłem głodny. Właśnie jadłem).

 

 

 

Ćwiczenia

 

Szkoła języka angielskiego dla dorosłych Chatschool
Budowa i zastosowanie czasu Past Perfect Simple

Budowa i zastosowanie czasu Past Perfect Simple

20 lipca 2022

Past Perfect Simple jest czasem zaprzeszłym. W języku polskim jest to konstrukcja dość archaiczna, ale może kojarzysz ją z książek i filmów („wziąłem był, malowałem był”). 

 

Dzięki Past Perfect możemy określić chronologię dwóch zdarzeń, które zdarzyły się w przeszłości, a czas zaprzeszły wskazuje czynność wcześniejszą.

 

Jego budowa jest bardzo podobna do Present Perfect, a więc wymaga znajomości trzeciej formy czasowników nieregularnych.

 


 

Spis treści:

 

 


 

 

 

Past Perfect budowa zdań

 

 

Twierdzenia

 

Czas Past Perfect tworzymy poprzez dodanie do podmiotu operatora had + Past Participle

 

Podmiot + had (forma skrócona ‘d) + Past Participle* (imiesłów bierny/ III forma czasownika)

 

*Jeżeli czasownik jest regularny Past Participle tworzymy poprzez dodanie końcówki -(e)d do czasownika (call — called / love — loved). W przypadku czasowników nieregularnych potrzebujemy trzeciej formy, którą możesz znaleźć tutaj


Jak widać na poniższych przykładach, czas Past Perfect stosuje się najczęściej w zdaniach złożonych, z czasem Past Simple.

 

Wszystko bardziej dogłębnie omówimy w dalszej części artykułu. Na razie zapoznaj się z samą budową zdań. 

 

When I arrived at the party, Paul had already left. - Kiedy przybyłem na przyjęcie, Paul już wyszedł.

 

When we met last year, they had (they’d) already been married. - Kiedy poznaliśmy się w zeszłym roku, byli już małżeństwem.

 

My boyfriend had lived in Bristol before he moved to London. - Mój chłopak mieszkał w Bristolu, zanim przeprowadził się do Londynu.

 

 

Przeczenia

 

Aby utworzyć przeczenie w czasie Past Perfect, wystarczy dodać "not" do operatora had.

 

Podmiot + had not / hadn't + Past Participle

 

When I arrived at the party, Paul hadn’t left yet. - Kiedy przybyłem na przyjęcie, Paul jeszcze nie wyszedł.

 

When we met last year, they hadn’t been married yet. - Kiedy poznaliśmy się w zeszłym roku, jeszcze nie byli małżeństwem. 

 

My boyfriend hadn’t lived in Bristol before he moved to London. - Mój chłopak nie mieszkał w Bristolu, zanim przeprowadził się do Londynu.

 

 

Pytania

 

W czasie Past Perfect pytania ogólne (czyli takie, które tłumaczymy na polski „czy…”) tworzymy poprzez inwersję, a więc zamianę miejsc operatora had i podmiotu. Czasownik nie zmienia swojej formy.

 

Had + podmiot + Past Paticiple ?

 

Zwróć uwagę, że w pytaniach nie ma już opcji skróconej ‘d. 

 

Odpowiadając na tego typu pytania (tzw. krótkie odpowiedzi, które dodaliśmy w poniższych przykładach) dodajemy operator had/hadn’t. 

 

Had Paul already left when I arrived at the party? - Yes, he had/No, he hadn’t. - Czy kiedy przybyłem na przyjęcie, Paul już wyszedł? 

 

Had they already been married when we met last year? - Yes, they had/No, they hadn’t. - Czy kiedy poznaliśmy się w zeszłym roku, byli już małżeństwem? 

 

Had my boyfriend lived in Bristol before he moved to London. - Yes, he had/No, he hadn’t. - Czy mój chłopak mieszkał w Bristolu, zanim przeprowadził się do Londynu?


Pytania szczegółowe tworzymy, stawiając słowo pytające na początku zdania i kontynuując szyk pytania ogólnego (bez wyrazów, o które pytamy). 

 

Who had already left when I arrived at the party? - Kto już wyszedł, kiedy przyjechałem na przyjęcie?

 

How long had they been married when we met them last year? - Jak długo byli małżeństwem, kiedy poznaliśmy ich w zeszłym roku?

 

Where had my boyfriend lived before he moved to London? - Gdzie mieszkał mój chłopak, zanim przeprowadził się do Londynu?

 

 

Budowa i zastosowanie czasu Past Perfect Simple

 

 

Kiedy używamy Past Perfect?

 

1) Gdy mówimy o dwóch sytuacjach, które zdarzyły się w przeszłości i chcemy podkreślić, która z nich wydarzyła się wcześniej. 

 

 • When we arrived, the dinner had started. (najpierw zaczął się obiad, a później przyjechaliśmy my)  Kiedy przyjechaliśmy, obiad już się zaczął. 

 

 • I wasn’t hungry because I’d eaten dinner. - Nie byłem głodny, bo (wcześniej) zjadłem obiad.

 

 • I had snowed in the night, so the roads were closed. - W nocy padał śnieg, więc drogi były zamknięte.

 

Jeśli chronologia wydarzeń jest oczywista, dzięki np. użyciu określeń czasu jak before lub after, użycie past perfect jest opcjonalne: 

 

 • The dinner started before we arrived. = The dinner had started before we arrived. 

 

2) Podobnie jak Present Perfect, Past Perfect również mówi nam jak długo trwała pewna akcja czy sytuacja. W przypadku Past Perfect chodzi jednak zawsze o sytuacje, które odbyły się i zakończyły w przeszłości.  W tego typu zdaniach bardzo przydatne jest wyrażenie „for + określenie czasu”.  

 

 • When they married, they had known each other for a decade. - Kiedy się pobrali, znali się od dziesięciu lat. 

 

 • On the 10th April, I’d worked here for 5 years. - 10 kwietnia pracowałem tu przez 5 lat.

 

 • By the end of the year, I had already worked at a new company. - Pod koniec roku pracowałem już w nowej firmie. 

 

3) Past Perfect używamy również w trzecim trybie warunkowym: 

 

 • I wish I hadn’t left the party so early. - Żałuję, że wyszłam z imprezy tak wcześnie. 

 

 • If I had known you were in hospital, I would have visited you. - Gdybym wiedział, że jesteś w szpitalu, odwiedziłbym cię.

 

Autor Joanna Leporowska

 

 

Absolwentka Filologii Nowogreckiej na UAM w Poznaniu, tłumaczka angielskiego, poliglotka i pasjonatka językoznawstwa. Już w przedszkolu zdecydowała, że musi "mówić jak Anglik" co przydało się, gdy przez ostatnie dziesięć zatrzymał ją wymarzony Londyn i praca dla Royal Academy of Arts czy Tate. Nauczanie języka angielskiego to pasja, w której od zawsze dąży przede wszystkim do pokazania żywego języka za regułkami książkowymi, czego w szkolnej edukacji często brakuje.

 

Najnowsze posty

13 lipca 2024
Od specjalistów marketingu wymaga się dziś nie tylko kreatywności, ale także znajomości angielskiego na poziomie
29 czerwca 2024
W związku z międzynarodową współpracą w nauce i opiece zdrowotnej, znajomość angielskiego stała się niezbędna
25 maja 2024
W dzisiejszym świecie, w którym handel i współpraca biznesowa przekraczają granice państw, znajomość języka angielskiego
19 maja 2024
W kwestiach prawnych precyzyjne i jednoznaczne sformułowania to podstawa. W związku z tym znajomość specjalistycznego

© Copyright 2024 by Chatschool