Platforma do nauki angielskiego na żywo z lektorami I Chatschool

Bezpłatna lekcja

Umów bezpłatną lekcję

Szkoła języka angielskiego dla dorosłych Chatschool

Neither/either w krótkich odpowiedziach

 

Neither stosowane jest jako potwierdzenie/ zgoda na zdanie przeczące. Można je wtedy tłumaczyć, jako też nie. Możemy również użyć konstrukcji przy użyciu either jednak jest ona rzadziej używana.

 

Przykłady:

 

A: I wasn’t hungry when we went for lunch. - Nie byłem głodny, kiedy poszliśmy na lunch.
B: Neither was I. (I wasn’t either) - Ja też nie.

 

A: I have never been to China. - Nigdy nie byłem w Chinach.
B: Neither have I. (I haven’t either) - Ja też nie.

 

A: I didn’t go to school yesterday. - Nie poszedłem wczoraj do szkoły.
B: Neither did I. (I didn’t either) - Ja też nie.

 

Neither/either w krótkich odpowiedziach

 

 

Either — dalsze przykłady

 

Pamiętaj, że w języku angielskim nie ma podwójnego przeczenia. Jeżeli używasz już przeczenia w zdaniu — użyj either.

 

either… or… + czasownik w liczbie pojedynczej — albo… albo…

 

 • Either you or Jane has to finish painting the ceiling today. - Albo ty, albo Jane musicie dzisiaj skończyć malowanie sufitu.

 • You can either pick the red skirt or the blue skirt. - Możesz wybrać albo czerwoną, albo niebieską spódnicę.

 • Either you leave my house or I call the police. - Albo wyjdziesz z mojego domu, albo zadzwonię na policję.

 

either + rzeczownik w liczbie pojedynczej

 

 • They’re showing only two films at the cinema, and I am not interested in either. - W kinie pokazują tylko dwa filmy i nie jestem zainteresowany żadnych z nich.

 • Q: Do you want to meet tomorrow or Monday? - Chcesz się spotkać jutro czy w poniedziałek?
  A: Either is fine for me. - Obie opcje mi pasują.

 

either of…+ określnik (my, his, these, the…) + rzeczownik w liczbie mnogiej

 

 • I haven’t watched either of the two films. — Nie widziałem żadnego z tych dwóch filmów.

 • I don’t like either of these shirts. - Nie lubię żadnej z tych koszulek.

 

either of…+ zaimek (you, us, them…)

 • He hasn’t invited either of us to his birthday party. - Nie zaprosił żadnego z nas na swoje przyjęcie urodzinowe.

 

 

Neither — dalsze przykłady

 

neither … nor + czasownik w liczbie pojedynczej — ani…ani

 • Neither you nor Fred likes going to school. - Ani ty, ani Fred nie lubicie chodzić do szkoły.

 • I like neither the skirt nor the hat. - Nie podoba mi się ani ta spódnica, ani ten kapelusz.

 • I neither ride a bike nor swim. - Nie jeżdżę na rowerze ani nie pływam.

 

neither + rzeczownik w liczbie pojedynczej

 • Neither player wanted to stop the match. - Żaden z graczy nie chciał przerwać meczu.

 • Neither parent knew about their kids skipping school. - Żaden z rodziców nie wiedział, że ich dzieci opuszczają szkołę.

 

neither of…+ określnik (my, his, these, the…) + rzeczownik w liczbnie mnogiej

 • Neither of my friends knew about my birthday. - Żaden z moich znajomych nie wiedział o moich urodzinach.

 • Neither of these shirts is for sale. - Żadna z tych koszul nie jest na sprzedaż.

 • Neither of his books became a bestseller. - Żadna z jego książek nie stała się bestsellerem.

 

neither of…+ zaimek (you, us, them…)

 • The food in the fridge is for neither of us. - Jedzenie w lodówce nie jest dla nas.

 • Neither of them lives in Poland anymore. - Żadne z nich nie mieszka już w Polsce.

 • Neither of us expected to get a pay rise. - Żadne z nas nie spodziewało się podwyżki.

 

 

Both — dalsze przykłady

 

both X and Y -

 • He’s both handsome and rich. - Jest zarówno przystojny jak i bogaty.

 • I was both happy and sad when she told me about the marriage. - Byłem zarówno szczęśliwy jak i smutny, kiedy powiedziała mi o małżeństwie.

 • She speaks both Spanish and German. - Mówi po zarówno po hiszpańsku jak i niemiecku.

 • We have both a cat and a dog. - Mamy i kota i psa.

 

both (of) + określnik (my, his, these, the…) + rzeczownik w liczbnie mnogiej

 

W powyższej sytuacji of jest opcjonalne. Opcję both of częściej usłyszysz w amerykańskim angielskim.

 

 • Both (of) my parents studied in Cambridge. - Oboje moi rodzice studiowali w Cambridge.

 

Jeśli wybieramy opcję bez of — obcinamy the przed rzeczownikiem:

 

 • The gold medal was awarded to both of the players.

 • The gold medal was awarded to both players. 

 

both of…+ zaimek (you, us, them…)

 

 • He saw both of us in the car. - Widział nas oboje w samochodzie.

 • I will speak to both of them. - Porozmawiam z obojgiem/obiema.

 

Powyższe zdania można również powiedzieć w taki sposób:

 

czasownik + zaimek (you, us, them…) + both

 • He saw us both in the car.

 • I will speak to them both

 

to be + both

 

 • He is both intelligent and handsome. - Jest i inteligentny i przystojny.

 • We are both happy with the results. - Oboje jesteśmy zadowoleni z efektów.

 • My sister and I are both married now. - Moja siostra i ja jesteśmy obie zamężne.

 

czasownik modalny + both + czasownik

 

 • My sisters can both speak French. - Obie moje siostry mówią po francusku.

 • They should both get a driving licence. - Oboje powinni zrobić prawo jazdy.

 • My parents would both be disappointed if they knew. - Moi rodzice byliby rozczarowani, gdyby wiedzieli.

 

both + czasownik

 

 • They have both acted in movies. - Oboje grali w filmach.

 • My parents both work in the factory. - Oboje moi rodzice pracują w fabryce.

 • They both felt sick after the takeaway. - Oboje poczuli się chorzy po jedzeniu na wynos

 

Na koniec uwaga — both nigdy nie stosujemy w zdaniach przeczących.

 

 • Nie mówimy: Both of them are not in school.

 • Mówimy: Neither of them is in school.

 

 

Na koniec powtórka z native speakerem:

 

Szkoła języka angielskiego dla dorosłych Chatschool
Either, neither i both

Either, neither i both - Jak ich poprawnie używać? 

26 października 2022

Neither, either i both — trzy słowa, których uczący się języka angielskiego na początku unikają, chyba że są zmuszeni użyć ich na teście. Początkowo mogą one faktycznie przysparzać problemów, ale wystarczy zrozumieć różnice w ich znaczeniu, aby posługiwać się nimi w codziennej komunikacji niczym native speaker.

 


 

Spis treści:

 

 

 


 

 

Neither, either, both — zestawienie

 

Zanim zagłębimy się w szczegóły i przykłady zastosowania każdego z nich z osobna, spójrzmy na nie w zestawieniu. To pomoże zrozumieć Ci różnicę w ich znaczeniu.

 

Podstawowe zastosowanie

 

Wszystkie trzy słówka używane są, aby zestawić ze sobą dwie rzeczy.

 • either — którykolwiek/którakolwiek z dwóch rzeczy, też nie

 • neither — żadna z dwóch rzeczy, ani jeden, ani drugi, też nie

 • both — oba/obie (nigdy w zdaniach przeczących)

 

Przykłady:

 

Rozmawiasz z przyjaciółmi o wakacjach, macie do wyboru dwa hotele. Mówisz:

 • Both hotels are very expensive. - Oba hotele są bardzo drogie.

 • Neither hotel is cheap. - Żaden hotel nie jest tani. (domyślnie — żaden z tych dwóch)

 • We can stay at either hotel. I don’t mind. - Możemy zatrzymać się w którymkolwiek hotelu. Nie mam nic przeciwko.

 

 

 

Both of…/neither of…/either of…

 

Gdy używamy rzeczowników w liczbie mnogiej, naszą wypowiedź możemy rozbudować dodając of — z. (jak w np.: żadna z nich). Zawsze wtedy musisz dodać the, lub inne zaimki.

 

both/either/neither + of + the…/these/those…my/yours etc.

 

Przykłady:

 • Both of these hotels have great reviews. - Oba te hotele mają świetne recenzje. (uwaga, nie wystarczy powiedzieć both of hotels)

 • Neither of the two hotels was cheap. - Żaden z tych dwóch hoteli nie był tani.

 • I haven’t stayed at either of the hotels. - Nie nocowałem w żadnym z tych hoteli.

 

both/either/neither + of + us/you/them

 

Przykłady: 

 • (Mówiąc do dwóch osób) Can either of you help me? - Czy któreś/yś z was może mi pomóc?

 • I asked the two people in the queue, but neither of them knew. - Zapytałem dwie osoby w kolejce, ale żadna z nich nie wiedziała.

 • Both of them were very tired after work. - Oboje byli bardzo zmęczeni po pracy.


both/either/neither można również zastosować same, zwłaszcza w odpowiedziach:

 

Przykłady: 

 

Do you want Sprite or Coke? - Chcesz Sprite'a czy Colę?

 • Either, I don’t care. - Obojętnie (którąkolwiek), nie dbam o to.

 • Neither, I only drink water. - Żadną, piję tylko wodę.

 • Both, I’m so thirsty! - Obie, jestem tak spragniony!

 

 

 

Uwaga na podwójne zaprzeczenie

 

Dodatkowa trudność w zrozumieniu neither i either dla posługujących się językiem polskim, wynika z tego, że w niektórych przypadkach oba słowa będą przetłumaczone w naszym języku tak samo (żaden/żadna/żadne). Wynika to z tego, że w języku polskim stosujemy podwójne zaprzeczenie.

 

W języku angielskim, jeżeli w zdaniu mamy już przeczenie użyjemy either, a w zdaniu twierdzącym neither.

 

Polskie zdanie: Nie mam ani czasu, ani pieniędzy, można powiedzieć na dwa sposoby:

 • I have neither time nor money.

 • I don’t have either time or money.

 

Żaden z dwóch hoteli mi się nie podoba:

 • I don’t like either of the two hotels.

 • I like neither of the two hotels.

 

Jak wymówić neither i either?

 

Neither oraz either można wymówić na dwa sposoby. Pomimo że jedną uważa się za wersję brytyjską, a drugą amerykańską — nawet w danym kraju można usłyszeć obie wersje stosowane wymiennie, zależnie od upodobań.

 

Końcówkę -ther czytamy tak jak w słowie mother. Zmienia się tylko sposób wymowy początkowych liter: 

 

Either

 • /ˈaɪðər/ (ajther) – brytyjski angielski

 • /ˈiːðər/ (ither) – amerykański angielski

 

Neither

 • /ˈnaɪðər/ (najther) – brytyjski angielski

 • /ˈniːðər/ (nither) –  amerykański angielski

 

Neither/either — liczba pojedyncza czy mnoga?

 

Neither either liczba pojedyncza czy mnoga?

 

Z gramatycznego punktu widzenia neither oraz either są liczby pojedynczej. Dlatego w przykładach w naszym artykule znajdziesz występujące po nich czasowniki, w liczbie pojedynczej.

 

 • Neither of them is here.

 • Either of the hotels is fine with me.

 

Jednak warto pamiętać, że w komunikacji nieformalnej — codziennej, bardzo często używa się liczby mnogiej, zwłaszcza w konstrukcjach typu neither of us, neither of them, and neither of the [students]:

 

 • Neither of them is wrong. (formalny)

 • Neither of them are wrong (nieformalny)

 • Neither of the students knows the answer. (formalny)

 • Neither of the students know the answer. (nieformalny)

 

Wyjątkiem od formalnej reguły nakazującej liczbę pojedynczą są wyrażenia neither…nor i either…or.

 

Gdy mamy dwa podmioty, wtedy czasownik powinien dostosować się do liczby tego najbliższego:

 

 • Neither the dog nor  the cats  have been adopted.

 • Neither the cats nor  the dog  has been adopted.

 • Either they or  she  has the credit card.

 • Either she or  they  have the credit card.

 

Autor Joanna Leporowska

 

 

Absolwentka Filologii Nowogreckiej na UAM w Poznaniu, tłumaczka angielskiego, poliglotka i pasjonatka językoznawstwa. Już w przedszkolu zdecydowała, że musi "mówić jak Anglik" co przydało się, gdy przez ostatnie dziesięć zatrzymał ją wymarzony Londyn i praca dla Royal Academy of Arts czy Tate. Nauczanie języka angielskiego to pasja, w której od zawsze dąży przede wszystkim do pokazania żywego języka za regułkami książkowymi, czego w szkolnej edukacji często brakuje.

 

Najnowsze posty

02 grudnia 2023
Zaproszenie na urodziny (birthday invitation) to krótka forma wypowiedzi, z którą można zetknąć się zarówno
26 listopada 2023
Zapewne wiesz, czym są synonimy. To słowa o takim samym lub podobnym znaczeniu, które stosuje
18 listopada 2023
Jeżeli chcemy dobrze nauczyć się danego języka obcego, to musimy pracować nie tylko nad językiem
12 listopada 2023
Popularność angielskich imion w Polsce wzrasta z dnia na dzień. Obce brzmienie czy pisownia już

© Copyright 2023 by Chatschool