Platforma do nauki angielskiego na żywo z lektorami I Chatschool

Bezpłatna lekcja

Umów bezpłatną lekcję

Szkoła języka angielskiego dla dorosłych Chatschool

Neither/either w krótkich odpowiedziach

 

Neither stosowane jest jako potwierdzenie/ zgoda na zdanie przeczące. Można je wtedy tłumaczyć, jako też nie. Możemy również użyć konstrukcji przy użyciu either jednak jest ona rzadziej używana.

 

Przykłady:

 

A: I wasn’t hungry when we went for lunch. - Nie byłem głodny, kiedy poszliśmy na lunch.
B: Neither was I. (I wasn’t either) - Ja też nie.

 

A: I have never been to China. - Nigdy nie byłem w Chinach.
B: Neither have I. (I haven’t either) - Ja też nie.

 

A: I didn’t go to school yesterday. - Nie poszedłem wczoraj do szkoły.
B: Neither did I. (I didn’t either) - Ja też nie.

 

Neither/either w krótkich odpowiedziach

 

 

Either — dalsze przykłady

 

Pamiętaj, że w języku angielskim nie ma podwójnego przeczenia. Jeżeli używasz już przeczenia w zdaniu — użyj either.

 

either… or… + czasownik w liczbie pojedynczej — albo… albo…

 

 • Either you or Jane has to finish painting the ceiling today. - Albo ty, albo Jane musicie dzisiaj skończyć malowanie sufitu.

 • You can either pick the red skirt or the blue skirt. - Możesz wybrać albo czerwoną, albo niebieską spódnicę.

 • Either you leave my house or I call the police. - Albo wyjdziesz z mojego domu, albo zadzwonię na policję.

 

either + rzeczownik w liczbie pojedynczej

 

 • They’re showing only two films at the cinema, and I am not interested in either. - W kinie pokazują tylko dwa filmy i nie jestem zainteresowany żadnych z nich.

 • Q: Do you want to meet tomorrow or Monday? - Chcesz się spotkać jutro czy w poniedziałek?
  A: Either is fine for me. - Obie opcje mi pasują.

 

either of…+ określnik (my, his, these, the…) + rzeczownik w liczbie mnogiej

 

 • I haven’t watched either of the two films. — Nie widziałem żadnego z tych dwóch filmów.

 • I don’t like either of these shirts. - Nie lubię żadnej z tych koszulek.

 

either of…+ zaimek (you, us, them…)

 • He hasn’t invited either of us to his birthday party. - Nie zaprosił żadnego z nas na swoje przyjęcie urodzinowe.

 

 

Neither — dalsze przykłady

 

neither … nor + czasownik w liczbie pojedynczej — ani…ani

 • Neither you nor Fred likes going to school. - Ani ty, ani Fred nie lubicie chodzić do szkoły.

 • I like neither the skirt nor the hat. - Nie podoba mi się ani ta spódnica, ani ten kapelusz.

 • I neither ride a bike nor swim. - Nie jeżdżę na rowerze ani nie pływam.

 

neither + rzeczownik w liczbie pojedynczej

 • Neither player wanted to stop the match. - Żaden z graczy nie chciał przerwać meczu.

 • Neither parent knew about their kids skipping school. - Żaden z rodziców nie wiedział, że ich dzieci opuszczają szkołę.

 

neither of…+ określnik (my, his, these, the…) + rzeczownik w liczbnie mnogiej

 • Neither of my friends knew about my birthday. - Żaden z moich znajomych nie wiedział o moich urodzinach.

 • Neither of these shirts is for sale. - Żadna z tych koszul nie jest na sprzedaż.

 • Neither of his books became a bestseller. - Żadna z jego książek nie stała się bestsellerem.

 

neither of…+ zaimek (you, us, them…)

 • The food in the fridge is for neither of us. - Jedzenie w lodówce nie jest dla nas.

 • Neither of them lives in Poland anymore. - Żadne z nich nie mieszka już w Polsce.

 • Neither of us expected to get a pay rise. - Żadne z nas nie spodziewało się podwyżki.

 

 

Both — dalsze przykłady

 

both X and Y -

 • He’s both handsome and rich. - Jest zarówno przystojny jak i bogaty.

 • I was both happy and sad when she told me about the marriage. - Byłem zarówno szczęśliwy jak i smutny, kiedy powiedziała mi o małżeństwie.

 • She speaks both Spanish and German. - Mówi po zarówno po hiszpańsku jak i niemiecku.

 • We have both a cat and a dog. - Mamy i kota i psa.

 

both (of) + określnik (my, his, these, the…) + rzeczownik w liczbnie mnogiej

 

W powyższej sytuacji of jest opcjonalne. Opcję both of częściej usłyszysz w amerykańskim angielskim.

 

 • Both (of) my parents studied in Cambridge. - Oboje moi rodzice studiowali w Cambridge.

 

Jeśli wybieramy opcję bez of — obcinamy the przed rzeczownikiem:

 

 • The gold medal was awarded to both of the players.

 • The gold medal was awarded to both players. 

 

both of…+ zaimek (you, us, them…)

 

 • He saw both of us in the car. - Widział nas oboje w samochodzie.

 • I will speak to both of them. - Porozmawiam z obojgiem/obiema.

 

Powyższe zdania można również powiedzieć w taki sposób:

 

czasownik + zaimek (you, us, them…) + both

 • He saw us both in the car.

 • I will speak to them both

 

to be + both

 

 • He is both intelligent and handsome. - Jest i inteligentny i przystojny.

 • We are both happy with the results. - Oboje jesteśmy zadowoleni z efektów.

 • My sister and I are both married now. - Moja siostra i ja jesteśmy obie zamężne.

 

czasownik modalny + both + czasownik

 

 • My sisters can both speak French. - Obie moje siostry mówią po francusku.

 • They should both get a driving licence. - Oboje powinni zrobić prawo jazdy.

 • My parents would both be disappointed if they knew. - Moi rodzice byliby rozczarowani, gdyby wiedzieli.

 

both + czasownik

 

 • They have both acted in movies. - Oboje grali w filmach.

 • My parents both work in the factory. - Oboje moi rodzice pracują w fabryce.

 • They both felt sick after the takeaway. - Oboje poczuli się chorzy po jedzeniu na wynos

 

Na koniec uwaga — both nigdy nie stosujemy w zdaniach przeczących.

 

 • Nie mówimy: Both of them are not in school.

 • Mówimy: Neither of them is in school.

 

 

Na koniec powtórka z native speakerem:

 

Szkoła języka angielskiego dla dorosłych Chatschool
Either, neither i both

Either, neither i both - Jak ich poprawnie używać? 

26 października 2022

Neither, either i both — trzy słowa, których uczący się języka angielskiego na początku unikają, chyba że są zmuszeni użyć ich na teście. Początkowo mogą one faktycznie przysparzać problemów, ale wystarczy zrozumieć różnice w ich znaczeniu, aby posługiwać się nimi w codziennej komunikacji niczym native speaker.

 


 

Spis treści:

 

 

 


 

 

Neither, either, both — zestawienie

 

Zanim zagłębimy się w szczegóły i przykłady zastosowania każdego z nich z osobna, spójrzmy na nie w zestawieniu. To pomoże zrozumieć Ci różnicę w ich znaczeniu.

 

Podstawowe zastosowanie

 

Wszystkie trzy słówka używane są, aby zestawić ze sobą dwie rzeczy.

 • either — którykolwiek/którakolwiek z dwóch rzeczy, też nie

 • neither — żadna z dwóch rzeczy, ani jeden, ani drugi, też nie

 • both — oba/obie (nigdy w zdaniach przeczących)

 

Przykłady:

 

Rozmawiasz z przyjaciółmi o wakacjach, macie do wyboru dwa hotele. Mówisz:

 • Both hotels are very expensive. - Oba hotele są bardzo drogie.

 • Neither hotel is cheap. - Żaden hotel nie jest tani. (domyślnie — żaden z tych dwóch)

 • We can stay at either hotel. I don’t mind. - Możemy zatrzymać się w którymkolwiek hotelu. Nie mam nic przeciwko.

 

 

 

Both of…/neither of…/either of…

 

Gdy używamy rzeczowników w liczbie mnogiej, naszą wypowiedź możemy rozbudować dodając of — z. (jak w np.: żadna z nich). Zawsze wtedy musisz dodać the, lub inne zaimki.

 

both/either/neither + of + the…/these/those…my/yours etc.

 

Przykłady:

 • Both of these hotels have great reviews. - Oba te hotele mają świetne recenzje. (uwaga, nie wystarczy powiedzieć both of hotels)

 • Neither of the two hotels was cheap. - Żaden z tych dwóch hoteli nie był tani.

 • I haven’t stayed at either of the hotels. - Nie nocowałem w żadnym z tych hoteli.

 

both/either/neither + of + us/you/them

 

Przykłady: 

 • (Mówiąc do dwóch osób) Can either of you help me? - Czy któreś/yś z was może mi pomóc?

 • I asked the two people in the queue, but neither of them knew. - Zapytałem dwie osoby w kolejce, ale żadna z nich nie wiedziała.

 • Both of them were very tired after work. - Oboje byli bardzo zmęczeni po pracy.


both/either/neither można również zastosować same, zwłaszcza w odpowiedziach:

 

Przykłady: 

 

Do you want Sprite or Coke? - Chcesz Sprite'a czy Colę?

 • Either, I don’t care. - Obojętnie (którąkolwiek), nie dbam o to.

 • Neither, I only drink water. - Żadną, piję tylko wodę.

 • Both, I’m so thirsty! - Obie, jestem tak spragniony!

 

 

 

Uwaga na podwójne zaprzeczenie

 

Dodatkowa trudność w zrozumieniu neither i either dla posługujących się językiem polskim, wynika z tego, że w niektórych przypadkach oba słowa będą przetłumaczone w naszym języku tak samo (żaden/żadna/żadne). Wynika to z tego, że w języku polskim stosujemy podwójne zaprzeczenie.

 

W języku angielskim, jeżeli w zdaniu mamy już przeczenie użyjemy either, a w zdaniu twierdzącym neither.

 

Polskie zdanie: Nie mam ani czasu, ani pieniędzy, można powiedzieć na dwa sposoby:

 • I have neither time nor money.

 • I don’t have either time or money.

 

Żaden z dwóch hoteli mi się nie podoba:

 • I don’t like either of the two hotels.

 • I like neither of the two hotels.

 

Jak wymówić neither i either?

 

Neither oraz either można wymówić na dwa sposoby. Pomimo że jedną uważa się za wersję brytyjską, a drugą amerykańską — nawet w danym kraju można usłyszeć obie wersje stosowane wymiennie, zależnie od upodobań.

 

Końcówkę -ther czytamy tak jak w słowie mother. Zmienia się tylko sposób wymowy początkowych liter: 

 

Either

 • /ˈaɪðər/ (ajther) – brytyjski angielski

 • /ˈiːðər/ (ither) – amerykański angielski

 

Neither

 • /ˈnaɪðər/ (najther) – brytyjski angielski

 • /ˈniːðər/ (nither) –  amerykański angielski

 

Neither/either — liczba pojedyncza czy mnoga?

 

Neither either liczba pojedyncza czy mnoga?

 

Z gramatycznego punktu widzenia neither oraz either są liczby pojedynczej. Dlatego w przykładach w naszym artykule znajdziesz występujące po nich czasowniki, w liczbie pojedynczej.

 

 • Neither of them is here.

 • Either of the hotels is fine with me.

 

Jednak warto pamiętać, że w komunikacji nieformalnej — codziennej, bardzo często używa się liczby mnogiej, zwłaszcza w konstrukcjach typu neither of us, neither of them, and neither of the [students]:

 

 • Neither of them is wrong. (formalny)

 • Neither of them are wrong (nieformalny)

 • Neither of the students knows the answer. (formalny)

 • Neither of the students know the answer. (nieformalny)

 

Wyjątkiem od formalnej reguły nakazującej liczbę pojedynczą są wyrażenia neither…nor i either…or.

 

Gdy mamy dwa podmioty, wtedy czasownik powinien dostosować się do liczby tego najbliższego:

 

 • Neither the dog nor  the cats  have been adopted.

 • Neither the cats nor  the dog  has been adopted.

 • Either they or  she  has the credit card.

 • Either she or  they  have the credit card.

 

Autor Joanna Leporowska

 

 

Absolwentka Filologii Nowogreckiej na UAM w Poznaniu, tłumaczka angielskiego, poliglotka i pasjonatka językoznawstwa. Już w przedszkolu zdecydowała, że musi "mówić jak Anglik" co przydało się, gdy przez ostatnie dziesięć zatrzymał ją wymarzony Londyn i praca dla Royal Academy of Arts czy Tate. Nauczanie języka angielskiego to pasja, w której od zawsze dąży przede wszystkim do pokazania żywego języka za regułkami książkowymi, czego w szkolnej edukacji często brakuje.

 

Najnowsze posty

25 maja 2024
W dzisiejszym świecie, w którym handel i współpraca biznesowa przekraczają granice państw, znajomość języka angielskiego
19 maja 2024
W kwestiach prawnych precyzyjne i jednoznaczne sformułowania to podstawa. W związku z tym znajomość specjalistycznego
11 maja 2024
Słownictwo związane z administracją to obszerny dział, obejmujący zagadnienia związane z organizacją codziennej pracy biura,
05 maja 2024
Rozmowy o pieniądzach są ważną częścią każdego języka. Pozwalają komunikować potrzeby i pragnienia oraz określać

© Copyright 2024 by Chatschool