Platforma do nauki angielskiego na żywo z lektorami I Chatschool

Bezpłatna lekcja

Umów bezpłatną lekcję

Szkoła języka angielskiego dla dorosłych Chatschool

Past Perfect Continuous - określenia czasu

 

Zapewne zauważysz, że większość okoliczników czasu używanych przy czasie ciągłym jest taka sama jak przy Past Perfect Simple.

 

 

Past Perfect Continuous - określenia czasu

 

 

W dalszej części artykułu wyjaśnimy subtelne różnice w znaczeniu pomiędzy tymi dwoma czasami, pomimo możliwości użycia podobnych określeń czasowych. 

 

 • for + okres czasu - od pewnego czasu

I had been driving for two hours when the car stopped. - Jeździłem przez dwie godziny, kiedy samochód się zatrzymał.

 

 • all + okres czasu - cały (dzień, rok itd.)

I had been driving all day when I got a flat tire. - Jeździłem cały dzień, kiedy złapałem gumę.

 

 • before - przed

Before the fire alarm went off, they had been shopping for a few hours. - Zanim włączył się alarm przeciwpożarowy, przez kilka godzin robili zakupy.

 

 • when - kiedy

I had been jogging when the rain started. - Biegałem, kiedy zaczął padać deszcz.

 

 • since + moment w przeszłości - od jakieś momentu w przeszłości, np. since Monday - od poniedziałku.

I am tired because I had been jogging since 5 am. - Jestem zmęczona, bo biegam od 5 rano.

 

 • by + moment w przeszłości - do jakiegoś momentu, przed jakimś momentem

By 11 am she had already been working for 5 hours. - Do godziny jednynastej pracowała już od 5 godzin.

 

 • by the time / by that time - do tego czasu, zanim 

By the time he called I had already been working for 5 hours. - Zanim zadzwonił, pracowałem już od 5 godzin.

 

 

 

Past Perfect Continuous vs Past Perfect Simple

 

Często, to jakiego czasu użyjemy, zależy wyłącznie od naszej perspektywy w momencie wypowiedzi, i tego czy chcemy podkreślić długość danej czynności, czy to, że została ukończona. 

 

Czasu Past Perfect Simple używamy właśnie, aby podkreślić zakończenie wydarzenia w przeszłości. Natomiast Past Perfect Continuous, aby pokazać długość trwania danego wydarzenia lub akcji w przeszłości.  

 

Porównaj przykłady: 

 

To samo zdanie - Czekałem na pociąg godzinę - można powiedzieć na dwa sposoby i będzie ono miało trochę inne znaczenie w języku angielskim: 

→ I’d been waiting an hour for the train. - podkreślamy długość trwania opisywanej akcji, nie jest ważne czy akcja jest ukończona, czy nie 

→ I’d waited an hour for the train. - użycie Past Perfect Simple podkreśla zakończenie tego wydarzenia, już nie czekamy 

 

Past Perfect Simple wskazuje na większą trwałość, natomiast Past Perfect Continuous może sugerować, że coś jest tymczasowe: 

→ She had always lived in London. - Od zawsze mieszkała w Londynie.

→ She had been living in London. - Mieszkała w Londynie. (nie wiemy jak długo) 

 

Dość wyraźną różnicę pomiędzy Past Perfect Simple, a Past Perfect Continuous widać, gdy wydarzenie czy akcja z przeszłości się powtarzają. 

→ I had stolen sweets from the shop. - Ukradłam słodycze ze sklepu. (jeden raz)

→ I had been stealing sweets from the shop. - Kradłam słodycze ze sklepu. (wielokrotnie)

 

 

Past Perfect Continuous vs Past Perfect Simple

 

 

Past Perfect Continuous vs Past Continuous

 

Oba czasy są niezwykle przydatne do opisywania wydarzeń i opowiadania historii. 

 

W przypadku gdy nie podajemy czasu trwania zdarzenia (for five minutes, for two weeks, since Monday itp.), wielu native speakerów preferuje użycie Past Continuous zamiast Past Perfect Continuous.

 

Jednak trzeba pamiętać o kilku zasadach, aby zachować odpowiednie znaczenie naszej wypowiedzi. 

 

1. Past Continuous wskazuje na przerwanie jednego zdarzenia przez drugie (najczęściej krótko trwające), a Past Perfect Continuous kieruje uwagę na chronologię wydarzeń — jedno wydarzenie stało się przed drugim w przeszłości.  

 

Przykłady: 

 

I was reading when the phone rang. - czytałam w momencie, w którym zadzwonił telefon 

 

I had been reading when the phone rang. - czytałam, zanim zadzwonił telefon 

 

2. Oba czasy w różny sposób wskazują na działanie i jego efekt w przeszłości: 

 

It was snowing so the roads were closed. - Jako rezultat opadów śniegu, drogi były zamknięte. Oba wydarzenia działy się jednocześnie. 

 

It had been snowing so the roads were blocked. - drogi były zablokowane, ponieważ wcześniej padał śnieg. Już nie pada, ale konsekwencje wcześniejszych opadów pozostały. 

 

Więcej na ten temat znajdziesz w video: What's the Difference? PAST Continuous & PAST PERFECT Continuous

 

 

 

Past Perfect Continuous vs Present Perfect Continuous

 

Pomimo że oba czasy mówią o jakiejś czynności z przeszłości, która trwała przez dłuższy czas, musimy pamiętać, że jeśli czynność zakończyła się w teraźniejszości używamy Present Perfect Continuous. Natomiast jeśli dana czynność trwała do innego momentu w przeszłości — wtedy używamy Past Perfect Continuous. 

 

I am tired. I have been working for 12 hours straight. - Jestem zmęczony (teraz). Pracowałem nieprzerwanie przez 12 godzin.

 

I was tired. I had been working for 12 hours straight. - Byłem zmęczony. Pracowałem nieprzerwanie przez 12 godzin.

Szkoła języka angielskiego dla dorosłych Chatschool
Past Perfect Continuous - budowa i zastosowanie

Past Perfect Continuous - budowa i zastosowanie

27 lipca 2022

Czas Past Perfect Continuous (nazywany również Past Perfect Progressive) to czas zaprzeszły niedokonany, którego używamy, kiedy chcemy podkreślić, że jakaś akcja rozpoczęła się w przeszłości i trwała do innego punktu w przeszłości. 

 

Uczącym się języka angielskiego może się wydawać, że jest to czas rzadko używany, a podobny sens wypowiedzi można oddać stosując Past Perfect Simple.

 

Nie jest to jednak prawda, dlatego czytaj dalej, a dowiesz się o jego dokładnym zastosowaniu.

 

Na koniec porównamy Past Perfect Continuous z innymi czasami.

 


 

Spis treści:

 

 


 

 

 

Past Perfect Continuous - budowa 

 

Twierdzenia w tym czasie tworzymy w następujący sposób: 

 

podmiot + had + been + present participle (czasownik z końcówką -ing): 

 

→ He had been waiting at the station for more than 2 hours when the train finally arrived.

Czekałem na dworcu ponad 2 godziny, kiedy w końcu przyjechał pociąg.

 


 

Pytania tworzymy standardowo, poprzez inwersję, czyli zamianę miejsc operatora had z podmiotem

 

Had he been waiting at the station for more than 2 hours when the train finally arrived?

Czy on czekał na stacji dłużej niż 2 godziny, kiedy wreszcie przyjechał pociąg?

→ Who had been waiting at the station for more than 2 hours when the train finally arrived?

Kto czekał na stacji dłużej niż 2 godziny, kiedy wreszcie przyjechał pociąg?

 

 

Past Perfect Continuous - budowa i zastosowanie


 

Przeczenia tworzymy dodając not do operatora had. Często używana jest forma skrócona hadn’t:

 

→ He had not (hadn’t) been waiting at the station for more than 2 hours when the train finally arrived.

On nie czekał na stacji dłużej niż 2 godziny, kiedy pociąg w końcu przyjechał.

 

 

 

Past Perfect Continuous - zastosowanie

 

1. Do wyrażenia czasu trwania pewnej akcji z przeszłości, do momentu rozpoczęcia się kolejnego wydarzenia (również w przeszłości) 

 

Czas Past Perfect Continuous używamy, aby pokazać, że coś zaczęło się w przeszłości i trwało aż do rozpoczęcia się innego punktu w przeszłości. Do określenia czasu trwania danej akcji przydane jest wyrażenie for + określenie czasu (for five minutes - przez 5 minut, for two weeks - przez 2 tygodnie). 

 

Zwróć uwagę, że w przeciwieństwie do Present Perfect Continuous, trwająca dłużej akcja nie ma wpływu na teraźniejszość. 

 

Przykłady: 

 

 • They had been studying for over an hour before I arrived. - Przed moim przyjazdem uczyli się już ponad godzinę. 

 

 • She had been living in London for three years before she moved to Bristol. - Mieszkała w Londynie przez trzy lata, zanim przeniosła się do Bristolu. 

 

 • How long had you been waiting before the train arrived? - Jak długo czekałeś na przyjazd pociągu?

 

 • I needed to sit down because I had been standing all day long. - Musiałem usiąść, bo cały dzień stałem. 

 

 • James had been studying at the university for over a year before he quit. - James studiował na uniwersytecie przez ponad rok, zanim zrezygnował. 

 

 • Q: How long had you been learning Spanish before you moved to Spain? - Jak długo uczyłeś się hiszpańskiego zanim przeprowadziłeś się do Hiszpani? 

A: I had not been studying long. - Nie uczyłem się długo.

 

 

2. Do wskazania przyczyny i skutku w przeszłości 

 

Przykłady: 

 

 • I was tired because I had been working all night. -Byłem zmęczony, bo pracowałem całą noc.

  

 • She lost a lot of weight because she had been undereating. - Straciła dużo wagi, ponieważ niedojadała. 

 

 • My brother failed the exams because he had not been studying enough. - Mój brat nie zdał egzaminów, bo za mało się uczył.

 

 

 

Past Perfect Continuous - czasowniki statyczne

 

Trzeba pamiętać, że istnieje grupa czasowników, których nie można używać w żadnych czasach ciągłych, w tym Past Perfect Continuous. Są to tzw. czasowniki statyczne i należą do nich m.in.: 

 

 • czasowniki wyrażające myśl, czy opinie: think — myśleć, believe — wierzyć, know — wiedzieć 

 

 • czasowniki wyrażające posiadanie: have — mieć, own — posiadać, possess — posiadać 

 

 • czasowniki wyrażające zmysły: hear — słyszeć, smell — czuć zapach, taste — czuć smak

 

 • czasowniki wyrażające emocje: love — kochać, like — lubić, hate — nienawidzić  

 

W przypadku czasowników statycznych musimy używać czasu Past Perfect:

→ The car had been belonging to George for years before I bought it from him.

→ The car had belonged to George for years before I bought it from him.

Samochód należał do George'a od lat, zanim go od niego kupiłem.

 

Tu znajdziesz listę najczęściej spotykanych czasowników statycznych: Non Progressive Verbs List

 

Autor Joanna Leporowska

 

 

Absolwentka Filologii Nowogreckiej na UAM w Poznaniu, tłumaczka angielskiego, poliglotka i pasjonatka językoznawstwa. Już w przedszkolu zdecydowała, że musi "mówić jak Anglik" co przydało się, gdy przez ostatnie dziesięć zatrzymał ją wymarzony Londyn i praca dla Royal Academy of Arts czy Tate. Nauczanie języka angielskiego to pasja, w której od zawsze dąży przede wszystkim do pokazania żywego języka za regułkami książkowymi, czego w szkolnej edukacji często brakuje.

 

Najnowsze posty

02 grudnia 2023
Zaproszenie na urodziny (birthday invitation) to krótka forma wypowiedzi, z którą można zetknąć się zarówno
26 listopada 2023
Zapewne wiesz, czym są synonimy. To słowa o takim samym lub podobnym znaczeniu, które stosuje
18 listopada 2023
Jeżeli chcemy dobrze nauczyć się danego języka obcego, to musimy pracować nie tylko nad językiem
12 listopada 2023
Popularność angielskich imion w Polsce wzrasta z dnia na dzień. Obce brzmienie czy pisownia już

© Copyright 2023 by Chatschool