Platforma do nauki angielskiego na żywo z lektorami I Chatschool

Bezpłatna lekcja

Umów bezpłatną lekcję

Szkoła języka angielskiego dla dorosłych Chatschool

Przysłówki czasu — adverbs of time

Przysłówki czasu mówią nam więcej o czasie, w którym coś się dzieje. Najczęściej określają czasownik.

Odpowiadają na pytania: gdzie?, jak długo?, jak często?

Możesz się spotkać z tym, że przysłówki czasu i częstotliwości omawiane są razem. Wiele z nich jest takich samych. Zwłaszcza przysłówki, które odpowiadają na pytanie jak często?

Oto kilka przykładów najpopularniejszych przysłówków czasu w języku angielskim:

 • always — zawsze

 • never — nigdy

 • often — często

 • rarely — rzadko

 • sometimes — czasami

 • usually — zazwyczaj

 • early — wcześnie

 • late — późno

 • soon — wkrótce

 • now — teraz

 • yesterday — wczoraj

 • today — dzisiaj

 • tomorrow — jutro

 

Przysłówek czasu w zdaniach

Przysłówki czasu wstawiamy zazwyczaj na końcu zdania.

 • I’m going to clean the bathroom tomorrow. — Umyję łazienkę jutro.

Jeśli chcesz podkreślić czas zdarzenia, możesz wtedy użyć go na początku zdania. Często używane w mowie, gdy podkreślamy czas odpowiednią intonacją. 

 • Tomorrow I’m going to clean the bathroom. — Jutro umyję łazienkę.

Jeśli w zdaniu mamy więcej niż jeden przysłówek czasu, użyj ich w następującej kolejności: jak długo, jak często, kiedy.

 • She worked at the shelter for two days every month last year. — Pracowała w schronisku dwa dni każdego miesiąca w zeszłym roku.

Dodatkowe przykłady:

 • I always wake up early. — Zawsze wstaję wcześnie.

 • I will see you soon. — Wkrótce się zobaczymy.

 • They came back from India yesterday. — Wczoraj wrócili z Indii.

 • I want to dance now! — Chcę teraz tańczyć!

 Przysłówki czasu — adverbs of time

 

Przysłówki częstotliwości — adverbs of frequency

 

Przysłówki częstotliwości są blisko powiązane z przysłówkami czasu. Mówią nam jak często, z jaką częstotliwością coś się dzieje.

Oto lista przykładowych przysłówków częstotliwości:

 • always — zawsze

 • usually — zazwyczaj

 • often — często

 • sometimes — czasami

 • rarely — rzadko

 • hardly ever — prawie nigdy

 • never — nigdy

 • ever — kiedykolwiek

 • monthly, daily… — co miesiąc, codziennie

 • yesterday — wczoraj

 • today / tonight — dzisiaj

 

Przysłówek częstotliwości w zdaniach

Przez to, że przysłówki częstotliwości wskazują na powtarzalne czynności, często używane są z czasem Present Simple.

Częstotliwość można określić w sposób określony (weekly, daily) lub nieokreślony (often, sometimes). Te pierwsze umieszamy na końcu zdania, natomiast te drugie między podmiotem a czasownikiem.

 • I should exercise daily. — Powinnam ćwiczyć codziennie.

 • We are often late for appointments. — Często spóźniamy się na spotkania.

Jeśli w zdaniu jest tylko jeden czasownik umieść go między podmiotem a czasownikiem. 

 • I always run in the morning. — Zawsze biegam rano.

Jeśli w zdaniu jest więcej niż jeden czasownik umieść przysłówek częstotliwości przed głównym czasownikiem. Tak samo zrób w pytaniach lub przeczeniach. 

 • I have never been to China. — Nigdy nie byłam w Chinach.

 • Do you usually drive to work? — Czy zazwyczaj jedziesz samochodem do pracy?

 Przysłówki częstotliwości — adverbs of frequency

 

Przysłówki miejsca — adverbs of place

 

Przysłówki miejsca odpowiadają oczywiście na pytanie gdzie? Zawsze odnoszą się więc do miejsca, gdzie dzieje się wydarzenie określane przez czasownik.

Określają one jednak nie tylko lokalizację, ale też ruch (backwards), kierunek (up and down), odległość (nearby) i wzajemne położenie dwóch obiektów (between).

 Oto przykładowe przysłówki miejsca: 

 • here — tutaj

 • there — tam

 • everywhere — wszędzie

 • anywhere — gdziekolwiek

 • somewhere — gdzieś

 • nowhere — nigdzie

 • in — w, we

 • above — nad

 • below — pod

 • under — pod, poniżej

 • behind — za

 • in front of — przed

 • next to — obok

 • between — między

 • among — pośród

 • away — z dala

 • far — daleko

 • near — blisko

 

Przysłówek miejsca w zdaniach

Przysłówek miejsca najczęściej stawiamy na końcu, po podmiocie lub głównym czasowniku.

Przestudiuj przykładowe zdania:

 • She is sitting here with me. — Siedzi tutaj ze mną.

 • He couldn't find his wallet anywhere. — Nigdzie nie mógł znaleźć portfela.

 • They left their keys over there. — Zostawili tam klucze.

 • Put the books there. — Połóż książki tam.

 • Her dog is always running towards me when she sees me. — Jej pies zawsze biegnie w moją stronę, kiedy mnie widzi.

 Przysłówki miejsca — adverbs of place

 

Przysłówki sposobu — adverbs of manner

 

Przysłówki sposobu odpowiadają na pytanie jak?

Są to jedne z najbardziej pożytecznych przysłówków. Dzięki nim nasze wypowiedzi nabierają barw i pozwalają na bardziej dokładane przekazanie informacji.

Przysłówki sposobu to najliczniejsza grupa przysłówków. Poniżej kilka najczęściej używanych:

 • carefully — ostrożnie

 • quickly — szybko

 • slowly — powoli

 • loudly — głośno

 • quietly — cicho

 • easily — łatwo

 • hardly — ledwo

 • nicely — ładnie

 • well — dobrze

 • badly — źle

 

Przysłówek sposobu w zdaniach

To, gdzie umieszczamy przysłówki sposobu w zdaniu, nie jest tak jednoznaczne, jak w przypadku innych przysłówków.

Spójrz, jak różne umiejscowienie przysłówka zmienia znaczenie całego zdania: 

 • She asked me to leave quietly. —  Poprosiła, żebym wyszedł po cichu

 • She quietly asked me to leave. — Po cichu poprosiła, żebym wyszedł.

Jest kilka zasad, o których warto pamiętać:

Przysłówki sposobu najczęściej „pasują” za dopełnieniem lub za głównym czasownikiem, zależnie od znaczenia, jakie chcemy przekazać (jak w przykładach u góry).

Gdy przed dopełnieniem jest przyimek, przysłówek sposobu może być postawiony przed zaimkiem lub za dopełnieniem.

 • She danced gracefully to the music. — Tańczyła z gracją do muzyki.

 • She danced to the music gracefully. — Tańczyła z gracją do muzyki.

Dla zaakcentowania swojej wypowiedzi, postaw przysłówek sposobu przed czasownikiem i dopełnieniem.

 • Slowly and methodically, the chef prepared the ingredients for the meal. — Powoli i metodycznie szef kuchni przygotowywał składniki do posiłku.

Kilka dodatkowych przykładów: 

 • She carefully placed the vase on the table. — Ostrożnie położyła wazon na stole.

 • She whispered quietly in his ear. — Szepnęła cicho do jego ucha.

 • She easily solved the math problem. — Łatwo rozwiązała problem matematyczny.

 • He hardly passed the exam. — Ledwo zdał egzamin.

 

 

Przysłówki stopnia — adverbs of degree

 

Przysłówki stopnia modyfikują stopień intensywności przymiotnika, czasownika lub innego przysłówka.

Jest to następna bardzo liczna grupa przysłówków. Spójrzmy na kilka przykładów: 

 • very — bardzo

 • quite — całkiem, dość

 • extremely — niezwykle

 • fairly — dość, całkiem

 • rather — raczej

 • completely — całkowicie

 • absolutely — absolutnie

 • utterly — całkowicie

 • almost — prawie

 • nearly — niemalże

 

Przysłówek stopnia w zdaniach

Przysłówki stopnia stawiamy zazwyczaj przed słowem, które modyfikują. 

 • This coffee is very hot. — Ta kawa jest bardzo gorąca.

 • I'm quite tired after work. — Jestem dość zmęczony po pracy.

 • She's fairly good at playing the guitar. — Ona jest dość dobra w grze na gitarze.

 • The movie was rather boring. — Film był raczej nudny.

 • The room is completely empty. Pokój jest całkowicie pusty.

Przysłówki sposobu — adverbs of manner, Przysłówki stopnia — adverbs of degree


Przysłówki w angielskim — stopniowanie

W języku angielskim przysłówki stopniujemy w taki sam sposób jak przymiotniki.

Wszystkie jednosylabowe przysłówki stopniujemy, dodając końcówki -er /the… -est

 • fast (szybko)

 • stopień wyższy: faster

 • stopień najwyższy: the fastest

Przysłówki wielosylabowe stopniujemy poprzez dodanie słowa posiłkowego more / the most. 

 • slowly (powoli)

 • stopień wyższy: more slowly

 • stopień najwyższy: the most slowly

Niektóre przysłówki stopniują się w sposób nieregularny:

 • well (dobrze) — better — the best

 • badly (źle) — worse — the worst

 • much (dużo) — more — the most

 • little (mało) — less — the least

 • far (daleko) — further / farther — the furthest / the farthest

 

 

Podsumowanie — video

Czas na podsumowanie swoich wiadomości o przysłówkach z native speakerem.

 

 

Szkoła języka angielskiego dla dorosłych Chatschool
Przysłówki w języku angielskim

Przysłówki w języku angielskim

04 maja 2023

Przysłówki są kluczowym elementem języka angielskiego. Umożliwiają precyzyjne opisywanie czasu, miejsca, sposobu, stopnia i innych aspektów zdarzeń. Dzięki nim możemy urozmaicać nasze zdania i opisy, co pomaga w lepszym zrozumieniu naszych myśli i potrzeb. W tym artykule omówimy różne rodzaje przysłówków oraz przykłady ich użycia.

 


 

Spis treści:

 

 


 

 

 

Co to jest przysłówek i kiedy go używamy?

 

Przysłówki to słowa, które modyfikują głównie czasowniki i przymiotniki. Dzięki przysłówkom dowiadujemy się dodatkowych informacji, a nasze wypowiedzi są bardziej kompletne i naturalnie brzmiące.

Spójrz, jak przysłówek modyfikuje lub określa różne części mowy: 

 • określanie czasowników

 • She sings beautifully. — Ona pięknie śpiewa.

 • określanie przymiotników

 • He is extremely intelligent. — Jest niezwykle inteligentny.

 • określanie innych przysłówków

 • He works quite diligently. — Pracuje dość pilnie.

 • określanie ilości

 • They have quite a few friends. — Mają całkiem sporo przyjaciół.

 • modyfikowanie całych zdań

 • Frankly, I don’t care what he thinks. — Szczerze mówiąc, nie obchodzi mnie, co on myśli

Przysłówek vs przymiotnik

Przymiotniki opisują jakąś rzecz lub osobę. Przysłówki dopowiadają np. w jaki sposób, ktoś coś robi. 

 • Anna is a diligent student. (przymiotnik) — Anna jest pilną uczennicą.

 • Anna studies diligently. (przysłówek)  — Anna pilnie się uczy.

 Co to jest przysłówek i kiedy go używamy w języku angielskim?

Słowa o podwójnym znaczeniu

W zależności od kontekstu niektóre słowa mogą pełnić zarówno funkcję przymiotnika, jak i przysłówka.

Na przykład fast może być używane jako przymiotnik, np. a fast car (szybki samochód), oraz jako przysłówek, np. drive fast (jechać szybko).

Podobnie hard może być przymiotnikiem, np. a hard chair (twardy krzesło), oraz przysłówkiem, np. work hard (ciężko pracować).

Oto kilka innych przykładów słów, które mają taką samą formę jako przymiotnik i przysłówek: 

 • deep — głęboki / głęboko

 • early — wczesny / wcześnie

 • far — daleki / daleko

 • fast — szybki / szybko

 • hard — twardy, trudny, ciężki / mocno, twardo, ciężko

 • high — wysoki / wysoko

 • late — późny / późno

 • long — długi / gługo

 • low — niski / nisko

 • straight — prosty, bezpośredni / prosto, bezpośrednio

 • near — bliski / blisko

Niektóre z powyższych przysłówków tworzą formy z końcówką -ly, ale zmieniają wtedy swoje znaczenie: 

 • lately — ostatnio

 • nearly — prawie

 • highly — bardzo, wielce

 • hardly — prawie wcale

Istnieją również przysłówki, których znaczenie różni się od znaczenia przymiotników, od których pochodzą. 

 • bare (nagi, bosy) — barely (prawie wcale)

 • fair (sprawiedliwy, uczciwy) — fairly (dosyć, dość)

 • most (najwięcej) — mostly (w większości)

 • scarce (skąpy, niewystarczający) — scarcely (prawie wcale)

 • short (krótki) — shortly (wkrótce)

Niektóre wyrazy zmieniają swoje znaczenie, zależnie od tego, czy użyjemy ich jako przymiotnika, czy przysłówka. 

Jak tworzymy przysłówki w języku angielskim?

 • He is a just judge. — On jest sprawiedliwym sędzią.

 • I just want to tell you something. — Chcę ci tylko coś powiedzieć.

 • You are so pretty. — Jesteś taka ładna.

 • I am pretty tired today. — Jestem dzisiaj dość zmęczony.

 • I am not well today. — Nie czuję się dzisiaj dobrze.

 • He’s doing well at school. — Dobrze sobie radzi w szkole.

 

 

Jak tworzymy przysłówki w języku angielskim?

 

Przysłówki pochodzące od przymiotników tworzymy, dodając końcówkę -ly

 • quick — quickly

 • bad — badly

 • careful — carefully

Spójrz na kilka najczęściej spotykanych wariantów dotyczących pisowni: 

-le zamienia się w -ly:

 • simple — simply

 • terrible — terribly

-y zamienia się w -ily:

 • easy — easily

 • happy — happily

-ic zamienia się w -ically:

 • automatic — automatically

 • economic — economically

-ful zamienia się w -fully:

 • beautiful — beautifully

 • careful — carefully

-able /-ible, końcowe e zamienia się w y:

 • regrettable — regrettably

 • horrible — horribly

nieme e na końcu znika:

 • true — truly

 • due — duly

 • whole — wholly

Uwaga, nie wszystkie słowa kończące się na -ly są przysłówkami. Niektóre z nich to przymiotniki np.:

 • friendly, lovely, lonely

Istnieje również bardzo dużo przysłówków, które nie pochodzą od przymiotników:

 • always — zawsze

 • soon — wkrótce

 • how — jak

 • last week — w zeszły tydzień

 • often — często

 • still — nadal

 • never — nigdy

>> Słowotwórsto angielskie

 

 

 

Jakie są rodzaje przysłówków w języku angielskim?

 

 • Przysłówki sposobu (Adverbs of manner) - mówią o sposobie, w jaki coś jest robione. Przykłady: slowly (powoli), quickly (szybko), carefully (ostrożnie).

 • Przysłówki czasu (Adverbs of time) - mówią o czasie, w którym coś się dzieje. Przykłady: now (teraz), yesterday (wczoraj), often (często).

 • Przysłówki miejsca (Adverbs of place) - mówią o miejscu, w którym coś się dzieje. Przykłady: here (tutaj), there (tam), somewhere (gdzieś).

 • Przysłówki stopnia (Adverbs of degree) - mówią o intensywności czegoś, np. jak bardzo lub jak mało czegoś jest. Przykłady: very (bardzo), extremely (niezwykle), slightly (lekko).

 • Przysłówki częstotliwości (Adverbs of frequency) - mówią o częstotliwości, z jaką coś się dzieje. Przykłady: always (zawsze), sometimes (czasami), never (nigdy).

 • Przysłówki zdaniowe (Sentence adverbs) - modyfikują całe zdanie, a nie tylko jego część. Przykłady: fortunately (na szczęście), unfortunately (niestety), obviously (oczywiście).

 

Autor Joanna Leporowska

 

 

Absolwentka Filologii Nowogreckiej na UAM w Poznaniu, tłumaczka angielskiego, poliglotka i pasjonatka językoznawstwa. Już w przedszkolu zdecydowała, że musi "mówić jak Anglik" co przydało się, gdy przez ostatnie dziesięć zatrzymał ją wymarzony Londyn i praca dla Royal Academy of Arts czy Tate. Nauczanie języka angielskiego to pasja, w której od zawsze dąży przede wszystkim do pokazania żywego języka za regułkami książkowymi, czego w szkolnej edukacji często brakuje.

 

Najnowsze posty

25 maja 2024
W dzisiejszym świecie, w którym handel i współpraca biznesowa przekraczają granice państw, znajomość języka angielskiego
19 maja 2024
W kwestiach prawnych precyzyjne i jednoznaczne sformułowania to podstawa. W związku z tym znajomość specjalistycznego
11 maja 2024
Słownictwo związane z administracją to obszerny dział, obejmujący zagadnienia związane z organizacją codziennej pracy biura,
05 maja 2024
Rozmowy o pieniądzach są ważną częścią każdego języka. Pozwalają komunikować potrzeby i pragnienia oraz określać

© Copyright 2024 by Chatschool