Platforma do nauki angielskiego na żywo z lektorami I Chatschool

Bezpłatna lekcja

Umów bezpłatną lekcję

Szkoła języka angielskiego dla dorosłych Chatschool

Transformacje – co warto powtórzyć przed egzaminem?

 

Jak widać, zadania z transformacjami sprawdzają praktyczną umiejętność stosowania czasów, wyrażeń i struktur gramatycznych. Wymagają także znajomości idiomów, kolokacji, czasowników frazowych i innych. Przed egzaminem warto powtórzyć następujące zagadnienia.

 

 

Czasy

 

Znajomość czasów to podstawowa umiejętność, sprawdzana na każdym etapie testu językowego – w tym transformacji. Przed testem warto powtórzyć zasady stosowania oraz struktury zdań wszystkich dwunastu czasów. Nie zapominaj też o konstrukcjach used to, to be going to oraz would.

 

Transformacje w języku angielskim – co warto powtórzyć przed egzaminem?

 

 

Strona bierna

 

Strona bierna, czyli passive voice, jest bardzo często stosowana w języku angielskim, dlatego równie często pojawia się na egzaminach. Tej konstrukcji używamy, aby opisać sytuacje, w których chcemy podkreślić, kto jest wykonawcą czynności lub autorem dzieła. Każdorazowo składa się ona z czasownika to be oraz trzeciej formy czasownika (past participle). Ponadto, ponieważ strona bierna występuje w każdym z czasów, trzeba pilnować, żeby użyć wszystkich niezbędnych dla danego czasu elementów.

 

Strony biernej używamy również, aby wyrazić powszechne sądy i wierzenia. W tym celu stosujemy czasowniki say, believe, think, claim, know, expect oraz suppose w odpowiednich formach.

 

Ćwicząc stosowanie strony biernej, nie zapomnij o konstrukcji have something done.

 

 

Mowa zależna

 

Mowy zależnej (reported speech) używamy wtedy, kiedy chcemy przytoczyć czyjąś wypowiedź, ale używając własnych słów. W języku angielskim konstrukcja tego typu wymaga cofnięcia czasu zastosowanego w oryginalnej wypowiedzi. Pamiętaj też, że pytania przytoczone w mowie zależnej będą miały formę oraz szyk zdania twierdzącego.

 

 

Czasowniki modalne

 

Czasowniki modalne służą do opisywania opinii, emocji, przypuszczeń. Za ich pomocą możemy zakazywać (mustn’t), prosić i pytać (could, may, might), mówić o obowiązkach (must, should) oraz o możliwościach (can, can’t). Na maturze rozszerzonej obowiązuje znajomość wszystkich czasowników modalnych oraz umiejętność stosowania ich w formie przeszłej. Dlatego warto powtórzyć m.in. wyrażenia could have done, should have done czy must have done.

 

 

Zdania warunkowe

 

Zdania warunkowe (conditionalis), znane także jako okresy lub tryby warunkowe, są stosowane, aby wyrazić sytuacje, które mogą lub mogłyby się wydarzyć, jeśli spełniony zostanie dany warunek. W języku angielskim mamy do czynienia z trzema trybami warunkowymi oraz tzw. trybem zerowym i trybami mieszanymi. Z tego względu stanowią one wdzięczny materiał do zadań egzaminacyjnych.

 

 

Idiomy

 

Idiomy to wyrażenia językowe o metaforycznym znaczeniu. Choć niektóre z angielskich idiomów posiadają swoje polskie odpowiedniki, to nigdy nie tłumaczymy ich dosłownie. W związku z tym, opanowanie idiomów wymaga poznania i nauczenia się ich na pamięć.

 

 

Język angielski – transformacje – wskazówki

 

 

Czasowniki frazowe

 

Podobnie jak idiomy, phrasal verbs są stałymi wyrażeniami, które trzeba po prostu zapamiętać. Składają się z dwóch części – czasownika oraz przymiotnika, przysłówka lub przyimka. Używamy ich, aby opisać różne czynności, stany emocjonalne lub sytuacje.

 

 

 

Język angielski – transformacje – wskazówki

 

Aby dobrze przygotować się do zadań z transformacjami, należy przede wszystkim powtórzyć zagadnienia z leksyki i gramatyki. Podczas rozwiązywania testu warto też pamiętać o następujących wskazówkach:

 

  • Przeczytaj uważnie podane instrukcje – sprawdź, czy podany został limit słów, których należy użyć w rozwiązaniu oraz czy należy odmienić podane słowo;

  • Zapoznaj się z podanym zdaniem i spróbuj przetłumaczyć je na polski, aby upewnić się, że dobrze je rozumiesz. Nie stresuj się, jeśli nie znasz wszystkich użytych słów – najważniejszy jest sam sens zdania;

  • Podkreśl te części wypowiedzi, które powtarzają się w obu zdaniach – wyjściowym i docelowym. W ten sposób dowiesz się, które elementy należy sparafrazować;

  • Zidentyfikuj czas oraz konstrukcje językowe zastosowane w obu zdaniach;

  • Zastanów się nad słowem kluczowym – być może sam wyraz nakieruje Cię na konstrukcję, której musisz użyć;

  • Sparafrazuj podane zdanie. Jeśli nie znasz odpowiedzi, zgadnij. Możesz mieć rację! Nie warto zostawiać pustego pola.

  • Sprawdź dokładnie pisownię oraz ilość użytych słów.

 

Transformacje zdań należą do jednych z trudniejszych zadań egzaminacyjnych. Jednak z odpowiednim przygotowaniem nie musisz się ich obawiać!

 

 

Szkoła języka angielskiego dla dorosłych Chatschool
Transformacje zdań w języku angielskim

Transformacje angielski

13 stycznia 2024

Transformacje polegają na przekształceniu danego zdania tak, aby wyrazić jego sens innymi słowami. Umiejętność ta, często sprawdzana na egzaminach językowych, wymaga znajomości wielu angielskich struktur leksykalno-gramatycznych – w tym idiomów i czasowników frazowych.

 


 

Spis treści:

 

 


 

 

 

Transformacje zdań – czym są i na czym polegają?

 

Transformacje, czyli parafrazy zdań, są nieodłączną częścią testów językowych – w tym egzaminu ósmoklasisty i matury rozszerzonej z języka angielskiego. Nie unikną ich także osoby zdające certyfikaty FCE, CAE oraz CPE. Transformacje to zadania polegające na przekształcaniu zdań, czyli wyrażaniu tej samej myśli w inny sposób, przy zachowaniu określonych reguł – takich jak wykorzystanie podanego słowa czy ograniczenie liczby wyrazów.

 

Transformacje gruntownie weryfikują wiedzę z zakresu gramatyki i słownictwa. Wymagają nie tylko doskonałej znajomości czasów i struktur językowych, ale także opanowania idiomów i phrasal verbs (czasowników frazowych).

 

Zazwyczaj zadania sprawdzające umiejętność transformacji oparte są na następującym schemacie – na arkuszu widnieje zdanie w języku angielskim, a obok niego podane jest angielskie słowo, które trzeba zastosować w swojej parafrazie, bez zmienienia sensu zdania pierwotnego. W zależności od polecenia, narzucony wyraz należy pozostawić w niezmienionej formie lub dostosować go do odpowiedniej liczby lub odpowiedniego czasu.

 

Jak w praktyce zrobić transformacje w języku angielskim? Przyjrzyjmy się konkretnym przykładom.

 

Transformacje zdań w języku angielskim– czym są i na czym polegają?

 

 

 

Transformacje – przykłady i ćwiczenia

 

Zapoznaj się z poniższymi zdaniami oraz przypisanymi do nich słowami. Zastanów się, w jaki sposób można sparafrazować podane przykłady tak, aby zachować ten sam sens, ale tym razem z użyciem podanego wyrazu w niezmienionej formie. Następnie porównaj swoją odpowiedź z gotowym rozwiązaniem.

 

 

01. We are not allowed to talk during the exam.

We ____________________ during the exam. MUSTN’T

 

We mustn’t talk during the exam.

 

 

02. My dad doesn’t want to work in an office any more.

My dad ____________________ in an office. TIRED

 

My dad is tired of working in an office.

 

 

03. I went on my own and did not wait for the others.

I went on my own ____________________ for the others. INSTEAD

 

I went on my own instead of waiting for the others.

 

 

04. I doubt that you saw Harry at the party because he’s in Vienna at the moment.

You ____________________ Harry at the party because he’s in Vienna at the moment. CAN’T

 

You can’t have seen Harry at the party because he’s in Vienna at the moment.

 

 

05. I can’t wait to go on holiday.

I’m really ____________________ going on holiday. FORWARD

 

I’m really looking forward to going on holiday.

 

 

06. I’m sorry I haven’t called you back for such a long time.

I’m sorry it ____________________ so long to call you back. TAKEN

 

I’m sorry it has taken me so long to call you back.

 

 

07. She will certainly be late.

She ____________________ be late. BOUND

 

She’s bound to be late.

 

08. I’m sure you’ll be charmed by the play.

I’m sure ____________________ the play charming. FIND

 

I’m sure you’ll find the play charming.

 

 

09. We very rarely go to the theatre these days.

We ____________________ to the theatre these days. HARDLY

 

We hardly ever go to the theatre these days.

 

 

10. I really don’t want to go out tonight.

I ____________________ out tonight. PREFER

 

I prefer not to go out tonight.

 

 

Jagoda: Filolożka, językoznawczyni i tłumaczka angielskiego.

Autor Jagoda

 

 

Filolożka, językoznawczyni i tłumaczka angielskiego. Wychowała się na brytyjskich klasykach literatury – po latach czyta je ponownie, tym razem w oryginale. Pasjonuje się angielskimi dialektami, które eksploruje podczas wymiany listów z pen pals z Kanady i Australii. Podczas nauki języków stawia na praktyczne podejście i poznawanie fraz przydatnych w codziennych sytuacjach.

 

Najnowsze posty

13 lipca 2024
Od specjalistów marketingu wymaga się dziś nie tylko kreatywności, ale także znajomości angielskiego na poziomie
29 czerwca 2024
W związku z międzynarodową współpracą w nauce i opiece zdrowotnej, znajomość angielskiego stała się niezbędna
25 maja 2024
W dzisiejszym świecie, w którym handel i współpraca biznesowa przekraczają granice państw, znajomość języka angielskiego
19 maja 2024
W kwestiach prawnych precyzyjne i jednoznaczne sformułowania to podstawa. W związku z tym znajomość specjalistycznego

© Copyright 2024 by Chatschool