Platforma do nauki angielskiego na żywo z lektorami I Chatschool

Bezpłatna lekcja

Umów bezpłatną lekcję

Szkoła języka angielskiego dla dorosłych Chatschool

Spójniki skorelowane (correlative conjunctions): przykłady

 

Spójniki skorelowane to pary wyrazów, które łączą gramatycznie identyczne elementy w zdaniu. W większości wypadków nie używamy przecinków między żadnym z elementów.

 

 •  both...and

 •  either...or

 •  neither...nor

 •  not only...but also

 •  whether...or

 

 • Her new book is not only very interesting but also entertaining. — Jej nowa książka jest nie tylko bardzo interesująca, ale też bardzo rozrywkowa.

 

Więcej o both, neither i either możesz przeczytać w poniższym artykule:

>> Either, neither i both - Jak ich poprawnie używać?

 

 

 

Czy można zacząć zdanie spójnikiem?

 

Tak, spójniki podrzędne i współrzędne mogą być stosowane na początku zdania. Często spotkasz się ze zdaniami rozpoczynającymi się od spójników w literaturze, ponieważ takie sporadyczne ich użycie wzmacnia przekaz.

 

 • Have fun! And don’t forget to call me when you get there. — Baw się dobrze! I nie zapomnij zadzwonić do mnie, jak tam dojedziesz.

 • If you go outside today, don’t forget to take an umbrella. — Jezeli dziś wychodzisz, nie zapomnij wziąć parasola.

 

 

 

TOP 10 — najczęściej używane spójniki w języku angielskim

 

1. I like to read books and watch movies. — Lubię czytać książki i oglądać filmy.

 

2.  She loves chocolate, but she's trying to cut back on sweets. — Ona kocha czekoladę, ale stara się ograniczać słodycze.

 

3. You can choose to watch a film at home, or you can go to the cinema. — Możesz wybrać, czy chcesz obejrzeć film w domu, albo pójść do kina.

 

4. The store was closed, so we went shopping somewhere else. — Sklep był zamknięty, więc poszliśmy gdzie indziej na zakupy.

 

5. He didn't come to the meeting because he was stuck in traffic. — Nie przyszedł na spotkanie, ponieważ utknął w korku.

 

6. Although it was cold outside, they went for a walk. — Chociaż na zewnątrz było zimno, poszli na spacer.

 

7. She loves to swim, even though she doesn't like the beach. — Ona uwielbia pływać, pomimo tego, że nie lubi plaży.

 

8. If you study hard, you'll get good grades. — Jeśli będziesz się pilnie uczyć, dostaniesz dobre oceny.

 

9. I usually go for a run when the sun is shining. — Zazwyczaj biegam gdy świeci słońce.

 

10. He likes to read while he's having his morning coffee. — Lubi czytać podczas gdy pije swoją poranną kawę.

 

TOP 10 — najczęściej używane spójniki w języku angielskim

 

 

 

Popularne linking words

 

Omawiając spójniki warto wspomnieć również o linking words, czyli dosłownie o słowach łączących. Spójniki łączą ze sobą dwa krótsze zdania lub wyrażenia w jedno zdanie. Natomiast linking words to wyrazy, które łączą ze sobą całe zdania i akapity w taki sposób, aby tworzyły spójność.

 

Linking words przydadzą Ci się przy pisaniu wszelkiego rodzaju egzaminów pisemnych, maili, listów, czy popularnego na maturze wpisie na bloga.

 

→ Sequence (Wyrażanie kolejności)

 

 • first, firstly — po pierwsze

 • second, secondly — po drugie

 • third, thirdly — po trzecie

 • next — następnie

 • in addition — dodatkowo

 • moreover — ponadto

 • furthermore — ponadto

 • lastly — koniec

 • finally — wreszcie

 • in conclusion, to summarise — podsumowując

 • another — kolejny

 • also — również

 

 1. Furthermore, I would like to point that we need to finish the report by noon. — Ponadto chciałbym zaznaczyć, że musimy skończyć sprawozdanie do południa.

 2. Firstly, I need to finish my homework. And secondly, we’re grounded! — Po pierwsze, muszę dokończyć pracę domową. Po drugie, mamy szlaban!

 

Addition (Podawanie dodatkowych informacji):

 

 • in addition — ponadto

 • also — również

 • as well as — jak również

 • furthemore — ponadto

 • moreover — ponadto

 • and — i

 • besides — poza tym

 

 1. In addition to that, I think what you did was terrible. — Poza tym uważam, że to, co zrobiłeś, było okropne.

 2. Besides, it’s not your fault she was late. — Poza tym to nie twoja wina, że ​​się spóźniła.

 

Cause (Podawanie powodu):

 

 • for — ponieważ

 • since —  ponieważ

 • because of — z powodu

 • because — ponieważ

 • as — jako

 • in fact — w rzeczywistości

 • due to — ze względu

 

 1. I couldn't attend the meeting because I was feeling unwell. — Nie mogłem wziąć udziału w spotkaniu, ponieważ czułem się źle.

 2. The event was cancelled due to bad weather conditions. — Wydarzenie zostało odwołane ze względu na złe warunki pogodowe.

 

 

Effect (Podawanie rezultatu czegoś):

 

 • so — więc

 • as a result — w rezultacie

 • therefore — zatem

 • thus — więc

 • hence — więc

 • due to — w skutek

 • consequently — w konekwencji

 • as a result / consequence — w rezultacie / na skutek

 

 1. She studied diligently, and as a result, she passed the exam with flying colours. — Uczyła się pilnie, w rezultacie zdała egzamin celująco.

 2. The restaurant was fully booked, therefore, we had to look for an alternative place. — Restauracja była w pełni zarezerwowana; dlatego musieliśmy szukać alternatywnego miejsca.

 

 

Emphasis (Podkreślanie czegoś, nacisk na coś):

 

 • undoubtedly — niewątpliwie

 • obviously — oczywiście

 • admittedly — co prawda

 • particularly — w szczególności

 • clearly — wyraźnie

 • indeed — w rzeczy samej

 • generally — ogólnie

 • especially — zwłaszcza

 

 1.  The view from the mountain top was breathtaking, indeed. — Widok z wierzchołka góry był zapierający dech w piersiach, w rzeczy samej.

 2. The project will be challenging, certainly, but it's also a great opportunity for growth. — Projekt na pewno będzie stanowił wyzwanie, ale to także świetna okazja do rozwoju.

 

Popularne linking words

 

 

Comparison (Porównanie):

 

 • similarly — podobnie

 • also — również

 • likewise — podobnie

 • too — również / zbyt

 • just as — podobnie jak

 • like, just like — jak, tak jak

 • similar to — podobny

 • not only… but also — nie tylko… ale również

 • compared to — w porównaniu do

 • compared with — w porównaniu z

 

 1. Similarly to her brother, she excels in mathematics. — Podobnie jak jej brat, świetnie sobie radzi z matematyką.

 2. Just watch me and then do it likewise. — Patrz na mnie i rób podobnie.

 

 

Contrast (Pokazywanie kontrastu):

 

 • however — jednakże

 • nonetheless — niemniej jednak

 • nevertheless — niemniej jednak

 • still — niemniej

 • although — chociaż

 • even though — chociaż

 • though — aczkolwiek

 • yet — jednak

 • in contrast — w przeciwieństwie

 • in comparison — w porównaniu

 • on the other hand — z drugiej strony

 • but — ale

 • despite, in spite of — pomimo tego

 • on the contrary — przeciwnie

 • while, whereas — podczas gdy

 

 1. She is a hard-working student, however her grades are not as high as expected. —  Jest pilną uczennicą; jednakże jej oceny nie są tak wysokie, jak się spodziewano.

 2. She doesn't like cold weather. On the other hand, she enjoys skiing in the winter. —  Nie lubi zimnej pogody. Z drugiej strony, lubi jeździć na nartach zimą.

 

Spójniki skorelowane (correlative conjunctions): przykłady

 

Example (Podawanie przykładu):

 

 • for instance — na przykład

 • for example — na przykład

 • that is — to znaczy

 • including — wliczając w to

 • such as — takie jak

 

 1. There are various outdoor activities to choose from. For instance, hiking, biking, and swimming. — Jest wiele aktywności na świeżym powietrzu. Na przykład wędrówki, jazda na rowerze i pływanie.

 2. There are many delicious fruits in the market such as apples, bananas, and oranges. — Na rynku dostępne jest wiele smacznych owoców, takie jak jabłka, banany i pomarańcze.

Szkoła języka angielskiego dla dorosłych Chatschool
Conjunctions & linking words: spójniki w języku angielskim

Conjunctions & linking words: spójniki w języku angielskim

01 września 2023

Poszłam do sklepu. Kupiłam bułkę. Kupiłam trochę masła. Kupiłam mleko. Nie brzmi to najlepiej prawda? Ale niestety kiedy uczymy się języka obcego, budujemy nasze wypowiedzi właśnie w taki sposób. Powodem jest brak znajomości spójników.

 

Spójniki (conjunctions) i linking words (zwane również transitions) sprawiają, że nasze wypowiedzi są łatwiejsze do zrozumienia i brzmią bardziej naturalnie. Poniższy artykuł powie Ci wszystko, co musisz o nich wiedzieć.

 


 

Spis treści:

 

 


 

 

 

Co to są conjunctions?

 

Conjunctions to spójniki. Spójniki to takie słówka jak: i, ale, więc, bo. Są to słowa, które łączą ze sobą dwa (lub więcej) wyrażenia, zdania lub wyrazy. Dzięki nim możemy pokazać np. sekwencję wydarzeń, podać dodatkowe informacje lub coś wyjaśnić.

 

 

Jakie są rodzaje spójników w angielskim?

 

W języku angielskim wyróżniamy trzy rodzaje spójników:

 

 • Spójniki współrzędne (coordinating conjunctions): spójniki te łączą ze sobą równorzędne słowa, zdania i wyrażenia. Należą do nich: for, and, nor, but, or…

 • Spójniki podrzędne (subordinating conjunctions): te spójniki łączą zdania podrzędne z nadrzędnymi i należą do nich np.: although, because, if, since…

 • Spójniki skorelowane (correlative conjunctions): spójniki te zawsze występują w parach i łączą ze sobą elementy zdania o podobnej wartośći. Należą do nich: either/or, neither/nor, not only/but also.

 

 

 

Spójniki współrzędne (coordinating conjunctions): przykłady

 

W języku angielskim jest tylko siedem spójników współrzędnych. Można je łatwo zapamiętać pod akronimem FANBOYS:

 

F → for (formalne, ma to samo znaczenie co because)

A → and

N → nor

B → but

O → or

Y → yet

S → so

 

Spójniki te stawiamy między słowami lub zdaniami/wyrażeniami, które ze sobą łączymy:

 

 • She went to bed early, for she had an important meeting in the morning. — Poszła spać wcześnie, ponieważ miała rano ważne spotkanie.

 • He loves to read books and explore new places. — On lubi czytać książki i odkrywać nowe miejsca.

 • The river is not long, nor is it deep. — Rzeka nie jest długa, nie jest też głęboka.

 • She wanted to go to the party, but she was feeling tired. — Chciała pójść na imprezę, ale czuła się zmęczona.

 • You can choose tea or coffee for breakfast. — Możesz wybrać herbatę albo kawę na śniadanie.

 • He is small, yet he can lift heavy weights. — On jest mały, jednak potrafi podnosić ciężkie ciężary.

 • It was raining, so we decided to stay indoors. — Padało, więc decydowaliśmy się zostać wewnątrz.

 

 

Interpunkcja w spójnikach współrzędnych

 

OGÓLNE ZASADY

 

→ Jeżeli łączymy ze sobą dwa wyrażenia lub zdania, które nie mogłyby występować samoistnie (zdania podrzędne), nie stawiamy przecinka przed spójnikiem współrzędnym.

 

 • We get customer feedback through email and online surveys. — Zbieramy feedback od klientów poprzez mail i ankiety online.

 

W tym wypadku oba rzeczowniki (email, questionannaires) odnoszą się do tego samego czasownika (get), więc przed and nie stawiamy przecinka.

 

Spójniki współrzędne (coordinating conjunctions): przykłady

 

Natomiast stawiamy przecinek przed spójnikiem współrzędnym, jeżeli nasze zdanie składa się z dwóch zdań nadrzędnych, a więc takich, które mogłyby występować samoistnie.

 

 • We finished the report, and we could close the office on time. — Skończyliśmy raport i mogliśmy zamknąć biuro o czasie.

 

Ale uwaga, jeżeli w drugim zdaniu nadrzędnym nie używamy podmiotu, możemy pominąć przecinek:

 

 • We finished the report and went home. — Skończyliśmy raport i poszliśmy do domu.

 

 

DODATKOWE WSKAZÓWKI

 

AND/OR

 

Możesz postawić przecinek przed and/or gdy w zdaniu wyliczasz co najmniej trzy rzeczy:

 

 • My dog is small, loud, and cuddly. — Mój pies jest mały, głośny i lubi się przytulać.

 

SO

 

Spójnik so może oznaczać so that — po to, aby/żeby oraz therefore — więc, z tego powodu. Przecinek stawiamy jedynie w drugim przypadku:

 

 • Jake is sick, so he hasn’t come with us. — Jake jest chory, więc nie przyszedł z nami.

 • Go to sleep early so (that) you are well rested tomorrow. — Idź wcześnie spać, żebyś jutro była wypoczęta.

 

 

 

Spójniki podrzędne (subordinating conjunctions): przykłady

 

Spójniki podrzędne to najliczniejsza grupa spójników. Najlepiej jeżeli będziesz się ich uczyć stopniowo i w kontekście.

 

Jak wspomniałam wcześniej, spójniki podrzędne łączą zdanie podrzędne z nadrzędnym. Ale co to oznacza w praktyce? Spójrz na te dwa zdania:

 

 • I took a bus to work this morning. — Pojechałam do pracy autobusem dziś rano.

 • My car broke. — Mój samochód się zepsuł.

 

Technicznie rzecz biorąc oba te zdania, mogą istnieć samoistnie. Jednak to, co chcemy przekazać, to to, że musieliśmy jechać do pracy autobusem, ponieważ zepsuł się nasz samochód:

 

 • I took a bus to work this morning because my car broke. — Dziś rano pojechałam do pracy autobusem, ponieważ mój samochód się zepsuł.

 

Spójniki podrzędne (subordinating conjunctions): przykłady

 

Dodanie spójnika becaue do drugiego zdania, zamienia je w zdanie podrzędne. Samo Because my car broke, nie przekazuje całego sensu (chyba że odpowiadamy na czyjeś pytanie) i potrzebuje zdania nadrzędnego, aby w sens wypowiedzi został w pełni oddany.

 

 

Często używane spójniki podrzędne

 

Spójniki podrzędne przekazują relację między dwoma zdaniami. Oto kilka głównych grup spójników i relacji, na jakie wskazują:

 

 1. przyczyna i skutek: because, since, as, as if, in order that, now that, so, whether

 2. czas: when, before, after, once, until, whenever, since, while, as, as long as, as soon as

 3. miejsce: where, wherever

 4. warunek: if, unless, in case, as long as, provided that, so long as, whereas, while

 5. kontrast: although, though, whereas, even if, even though, though

 6. porównanie: as, as if, just as

 

 

Interpunkcja w spójnikach podrzędnych

W większości przypadków, kiedy spójnik podrzędny znajduje się w środku zdania, nie potrzebujemy przecinka:

 

 • I didn’t go camping because it was raining. — Nie pojechałam na camping, ponieważ padało.
  She used to visit us more often when she was younger. — Odwiedzała nas częściej gdy była młodsza.

 

Jeżeli spójnik i zdanie podrzędne znajdują się na początku, wtedy musimy postawić przecinek:

 

 • Because it was raining, I didn’t go camping. — Ponieważ padało, nie pojechałam na camping.

 • When she was younger, she used to visit us more often. — Gdy była młodsza, odwiedzała nas częściej.

 

 

Wyjątkiem od tej reguły mogą być zdania, w których spójnik podrzędny wskazuje na dość duży kontrast między zdaniami składowymi. Dlatego często stawiamy przecinek przed zdaniami podrzędnymi wprowadzonymi spójnikami: although, even though, though, whereas.

 

 • She was late, even though I gave her a lift. — Spóźniła się, mimo że ją podwiozłam.

 • My sister is blond, whereas I am ginger. — Moja siostra jest blondynką, natomiast ja jestem ruda.

 

Autor Joanna Leporowska

 

 

Absolwentka Filologii Nowogreckiej na UAM w Poznaniu, tłumaczka angielskiego, poliglotka i pasjonatka językoznawstwa. Już w przedszkolu zdecydowała, że musi "mówić jak Anglik" co przydało się, gdy przez ostatnie dziesięć zatrzymał ją wymarzony Londyn i praca dla Royal Academy of Arts czy Tate. Nauczanie języka angielskiego to pasja, w której od zawsze dąży przede wszystkim do pokazania żywego języka za regułkami książkowymi, czego w szkolnej edukacji często brakuje.

 

Najnowsze posty

25 maja 2024
W dzisiejszym świecie, w którym handel i współpraca biznesowa przekraczają granice państw, znajomość języka angielskiego
19 maja 2024
W kwestiach prawnych precyzyjne i jednoznaczne sformułowania to podstawa. W związku z tym znajomość specjalistycznego
11 maja 2024
Słownictwo związane z administracją to obszerny dział, obejmujący zagadnienia związane z organizacją codziennej pracy biura,
05 maja 2024
Rozmowy o pieniądzach są ważną częścią każdego języka. Pozwalają komunikować potrzeby i pragnienia oraz określać

© Copyright 2024 by Chatschool