Platforma do nauki angielskiego na żywo z lektorami I Chatschool

Bezpłatna lekcja

Umów bezpłatną lekcję

Szkoła języka angielskiego dla dorosłych Chatschool

Cytaty o sukcesie

 

Cytaty o sukcesie w języku angielskim

 

 • You don't always need a plan. Sometimes you just need to breathe, trust, let go and see what happens. Nie zawsze potrzebujesz planu. Czasami tylko musisz oddychać, zaufać, odpuścić i zobaczyć, co się stanie.  — Mandy Hale

 • Success is not final, failure is not fatal: It is the courage to continue that counts. Sukces nie jest ostateczny, porażka nie jest śmiertelna: Liczy się odwaga, aby kontynuować. — Winston Churchill

 • I never dreamed about success. I worked for it. Nigdy nie marzyłam o sukcesie. Pracowałam na niego. — Estée Lauder

 • It is better to fail in originality than to succeed in imitation. Lepiej zawieść w oryginalności niż odnieść sukces w naśladowaniu. — Herman Melville

 • Success usually comes to those who are too busy looking for it. Sukces zwykle przychodzi do tych, którzy są zbyt zajęci jego poszukiwaniem. — Henry David Thoreau

 • Success is getting what you want, happiness is wanting what you get. Sukces to dostanie tego, czego chcesz, a szczęście to chcieć tego, co otrzymujesz. ― W. P. Kinsella

 • The road to success and the road to failure are almost exactly the same. Droga do sukcesu i droga do porażki są prawie identyczne. — Colin R. Davis

 • Victory is sweetest when you’ve known defeat. Zwycięstwo jest najsłodsze, gdy poznałeś/łaś porażkę. — Malcolm S. Forbes

 • There are no limits. There are only plateaus, and you must not stay there  — you must go beyond them.  Nie ma żadnych granic. Są tylko płaskowyże [zastoje], i nie możesz na nich zostać — musisz je przekroczyć. — Bruce Lee

 • Success is survival. Sukces to przetrwanie. — Leonard Cohen

 • Impatience never commanded success. Niecierpliwość nigdy nie zapewniła sukcesu. — Edwin H. Chapin

 

 

 

Cytaty o marzeniach

 

Cytaty o marzeniach w języku angielskim

 

 • You see things; and you say, ‘Why?' But I dream things that never were; and I say, ‘Why not?' Widzisz rzeczy i mówisz: "Dlaczego?" Ale ja śnię rzeczy, które nigdy nie były i mówię: "Dlaczego nie?" — George Bernard Shaw

 • You are never too old to set another goal or to dream a new dream. Nigdy nie jesteś za stary/a, aby postawić sobie nowy cel lub wyśnić nowy sen. — C.S. Lewis

 • Dare to dream, then decide to do. Odważ się marzyć, a potem zdecyduj, że to zrobisz. — Annette White

 • Do not follow where the path may lead. Go instead where there is no path and leave a trail. Nie podążaj tam, gdzie prowadzi ścieżka. Idź tam, gdzie nie ma ścieżki i pozostaw ślad. — Ralph Waldo Emerson

 • No matter where you're from, your dreams are valid. Bez względu na to, skąd pochodzisz, twoje marzenia są ważne. — Lupita Nyong'o

 • There are some people who live in a dream world, and there are some who face reality; and then there are those who turn one into the other. Są ludzie, którzy żyją w świecie marzeń, są tacy, którzy stawiają czoła rzeczywistości, są też tacy, którzy zamieniają jedno w drugie. — Douglas H. Everett

 • Always remember, you have within you the strength, the patience, and the passion to reach for the stars to change the world. Zawsze pamiętaj, że masz w sobie siłę, cierpliwość i pasję, aby sięgnąć gwiazd i zmienić świat. — Harriet Tubman

 • Ask yourself, ‘How long am I going to work to make my dreams come true?’ I suggest you answer, ‘As long as it takes. Zadaj sobie pytanie: "Jak długo będę pracować, aby spełnić swoje marzenia?" Sugeruję, żebyś sobie odpowiedział: "Tak długo, jak to będzie potrzebne". — Jim Rohn

 • Never limit yourself because of others’ limited imagination; never limit others because of your own limited imagination. Nigdy nie ograniczaj się ze względu na ograniczoną wyobraźnię innych; nigdy nie ograniczaj innych ze względu na swoją ograniczoną wyobraźnię. — Mae Jemison

 • Keep away from people who try to belittle your ambitions. Small people always do that, but the really great make you feel that you, too, can become great. Trzymaj się z dala od ludzi, którzy starają się umniejszać twoje ambicje. Mali ludzie zawsze to robią, ale ci naprawdę wielcy sprawiają, że czujesz, że ty też możesz stać się wielki. — Mark Twain

 • A dream you dream alone is only a dream. A dream you dream together is reality. Marzenie, które śnisz sam/a, to tylko marzenie. Marzenie, które śnimy razem, to rzeczywistość. —Yoko Ono

 

 

 

Cytaty o szczęściu

 

Cytaty o szczęściu w języku angielskim

 

 • Never regret anything that made you smile. Nigdy nie żałuj niczego, co sprawiło, że się uśmiechnąłeś/aś — Mark Twain

 • Happiness is the best makeup. Szczęście jest najlepszym makijażem. — Drew Barrymore

 • If you want to be happy, be. Jeśli chcesz być szczęśliwy/a, bądź. — Leo Tolstoy

 • Simplicity makes me happy. Prostota sprawia, że jestem szczęśliwa. — Alicia Keys

 • I think it's important to find the little things in everyday life that make you happy. Uważam, że ważne jest znalezienie małych rzeczy w codziennym życiu, które sprawiają ci radość. — Paula Cole

 • Happiness is when what you think, what you say, and what you do are in harmony. Szczęście to gdy to, co myślisz, to co mówisz i to, co robisz, są w harmonii. — Mahatma Gandhi

 • There is only one happiness in life, to love and be loved. Jest tylko jedno szczęście w życiu, kochać i być kochanym. — George Sand

 • True happiness arises, in the first place, from the enjoyment of one’s self, and in the next, from the friendship and conversation of a few select companions. Prawdziwe szczęście wynika przede wszystkim z zadowolenia samego/samej siebie, a następnie z przyjaźni i rozmów z kilkoma wybranymi towarzyszami. — Joseph Addison

 • Happiness depends upon ourselves. Szczęście zależy od nas samych. — Aristotle

 

 

 

Cytaty o miłości do siebie

 

Cytaty o miłości do siebie w języku angielskim

 

 • Talk to yourself like someone you love. Mów do siebie jak do kogoś, kogo kochasz. — Brene Brown

 • How you love yourself is how you teach others to love you. Jak kochasz siebie, tak uczysz innych, jak cię kochać. — Rupi Kaur

 • When you say ‘yes’ to others, make sure you are not saying ‘no’ to yourself. Gdy mówisz "tak" innym, upewnij się, że nie mówisz "nie" sobie. — Paulo Coelho

 • I am who I am. Not who you think I am. Not who you want me to be. I am me. Jestem tym, kim jestem. Nie tym, kim myślisz, że jestem. Nie tym, kim chcesz, abym była. Jestem sobą. — Brigitte Nicole

 • You carry so much love in your heart. Give some to yourself. Nosisz w sobie tyle miłości. Daj trochę sobie. — R.Z.

 • I love the person I’ve become because I fought to become her. Kocham osobę, jaką się stałam, bo walczyłam, aby nią zostać. — Kaci Diane

 • Breathe, darling, this is just a chapter. It’s not your whole story. Oddychaj, kochanie, to tylko rozdział. To nie cała twoja historia. — S.C. Laurie

 • As I began to love myself, I found that anguish and emotional suffering are only warning signs that I was living against my own truth. Today, I know this is ‘authenticity. Gdy zacząłem kochać siebie, odkryłem, że cierpienie emocjonalne jest tylko sygnałem ostrzegawczym, że żyłem wbrew własnej prawdzie. Dziś wiem, że to jest "autentyczność". — Charlie Chaplin

 • Love yourself more, you’ll never regret it. Kochaj siebie bardziej, nigdy tego nie pożałujesz. — Ann Marie Molina

 • Life is too short to spend it at war with yourself. Życie jest zbyt krótkie, aby je spędzać na wojnie z samym/samą sobą. — Unknown

 

 

 

Śmieszne cytaty

 

Śmieszne cytaty w języku angielskim

 

 • Ned, I would love to stand here and talk with you—but I’m not going to. Ned, bardzo chciałbym tu stać i porozmawiać z tobą, ale nie zamierzam tego robić.—Phil Connors (Bill Murray), Groundhog Day [Dzień Świstaka]

 • My mother always used to say: The older you get, the better you get, unless you’re a banana. Moja mama zawsze mówiła: Im starsza jesteś, tym lepsza się stajesz, chyba że jesteś bananem. — Rose (Betty White), The Golden Girls

 • Someone asked me, if I were stranded on a desert island what book would I bring: ‘How to Build a Boat.’ Ktoś zapytał mnie, gdybym był uwięziony na bezludnej wyspie, jaką książkę bym zabrał: "Jak zbudować łódź". — Steven Wright

 • I never feel more alone than when I’m trying to put sunscreen on my back. Nigdy nie czuję się bardziej samotny niż wtedy, gdy próbuję nałożyć krem z filtrem na plecy. — Jimmy Kimmel

 • Common sense is like deodorant. The people who need it most never use it. Zdrowy rozsądek jest jak dezodorant. Ci, którzy go najbardziej potrzebują, nigdy go nie używają. — Anonymous

 • Before you marry a person, you should first make them use a computer with slow Internet service to see who they really are. Zanim kogoś poślubisz, powinieneś najpierw sprawić, żeby korzystał/a z komputera z wolnym internetem, żeby zobaczyć, kim naprawdę jest. — Will Ferrell

 • Adults are always asking children what they want to be when they grow up because they’re looking for ideas. Dorośli zawsze pytają dzieci, kim chcą zostać, gdy dorosną, bo szukają pomysłów. — Paula Poundstone

 • Cats are smarter than dogs. You can’t get eight cats to pull a sled through snow. Koty są mądrzejsze od psów. Nie możesz zmusić ośmiu kotów, żeby ciągnęły sanie po śniegu. — Jeff Valdez

 • Friends are God’s way of apologizing to us for our families. Przyjaciele to sposób, w jaki Bóg przeprasza nas za nasze rodziny. — Anonymous

 

 

Gotowi na więcej? Posłuchaj cytatów czytanych przez native speakera. Spróbuj je  przetłumaczyć sam/a.

 

 

 

 

Jak wykorzystać cytaty do nauki angielskiego?

 

Korzystanie z cytatów, które motywują i inspirują, może uprzyjemnić Ci naukę języka angielskiego. Oto kilka powodów, dlaczego warto z nich korzystać:

 

 • Cytaty są zazwyczaj bardzo krótkie, ale niosą wiele znaczenia, często metaforycznego. Dzięki temu poznajesz nie tylko nowe słownictwo czy gramatykę, ale również grę słow, podwójne znaczenie itp.

 • Nauka z kontekstu jest bardzo ważna w nauce języka obcego. Poznając nowe słówka i konstrukcje, warto zapamiętać je np. w całym zdaniu. Krótkie cytaty, które Cię inspirują, łatwo zapamiętać. Jest to więc idealny sposób do nauki np. kolokacji.

 • Próbuj tłumaczyć cytaty na własną rękę i porównuj z tłumaczeniami, jakie znajdziesz w internecie. Z jakimi konstrukcjami masz największy problem?

 • Cytaty często zawierają idiomatyczne wyrażenia i frazy, które mogą być trudne do zrozumienia dla osób uczących się języka angielskiego. Notuj tego typu wyrażenia i sprawdzaj ich znaczenie w słowniku, najlepiej angielsko-angielskim.

 • Cytaty to świetny powód do dyskusji. Zaproponuj swojemu nauczycielowi, abyście rozmawiali na tematy, które poruszają Twoje ulubione cytaty.

 • Musisz poćwiczyć pisanie tekstów? Cytaty są często stosowane do rozpoczęcia wszelkiego rodzaju tekstów jak np. rozprawka lub email.

 

 

Sprawdź również te pomysły na naukę języka angielskiego:

 

>> Seriale do nauki angielskiego Netflix

>> Strony do nauki języka angielskiego

>> Piosenki do nauki angielskiego

Szkoła języka angielskiego dla dorosłych Chatschool
Najciekawsze cytaty po angielsku z tłumaczeniem

Najciekawsze cytaty po angielsku z tłumaczeniem

10 sierpnia 2023

Inspirujące cytaty po angielsku stanowią doskonałe źródło motywacji i pomagają nam w poszerzaniu słownictwa oraz lepszym zrozumieniu kultury anglojęzycznej.

 

Jako że naszym celem na tej stronie jest nauka języka angielskiego, moje polskie tłumaczenie jest czasami bardziej dosłowne niż poetyckie. To po to, aby ułatwić Ci wyłowienie nieznanych Ci zwrotów i słownictwa.

 


 

Spis treści:

 

 


 

 

 

Najlepsze cytaty motywacyjne

 

 • When you have a dream, you've got to grab it and never let go. Kiedy masz marzenie, musisz je złapać i nigdy nie puszczać. — Carol Burnett

 • The only way to do great work is to love what you do. Jedyny sposób na wykonanie dobrej pracy to kochać to, co robisz. — Steve Jobs

 • Believe you can and you're halfway there. Uwierz, że możesz i jesteś w połowie drogi. — Theodore Roosevelt

 • Don't watch the clock; do what it does. Keep going. Nie patrz na zegar; rób to, co on robi. Idź dalej. — Sam Levenson

 • The only limit to our realization of tomorrow will be our doubts of today. Jedynym ograniczeniem naszej realizacji jutra będą nasze wątpliwości dzisiaj. —  Franklin D. Roosevelt

 • The secret of getting ahead is getting started. Tajemnicą pójścia do przodu jest rozpoczęcie. — Mark Twain

 • Nothing is impossible. The word itself says, 'I'm possible! Nic nie jest niemożliwe. Sama słówo mówi 'jestem możliwe! [w oryginale chodzi o grę słów między impossible oraz I’m possible] — Audrey Hepburn

 • You are never too old to set another goal or to dream a new dream. Nigdy nie jesteś za stary, aby postawić sobie nowy cel lub wyśnić nowy sen. — Malala Yousafzai

 • What lies behind you and what lies in front of you, pales in comparison to what lies inside of you. To, co jest za tobą i to, co jest przed tobą, blaknie w porównaniu do tego, co jest wewnątrz ciebie. — Ralph Waldo Emerson

 • We cannot solve problems with the kind of thinking we employed when we came up with them. Nie możemy rozwiązywać problemów tym samym sposobem myślenia, którym je stworzyliśmy. — Albert Einstein

 • Learn as if you will live forever, live like you will die tomorrow. Ucz się tak, jakbyś miał żyć wiecznie, żyj tak, jakbyś miał umrzeć jutro. — Mahatma Gandhi

 • Never give up on a dream just because of the time it will take to accomplish it. The time will pass anyway. Nigdy nie rezygnuj z marzenia tylko z powodu czasu, jaki zajmie jego osiągnięcie. Czas i tak upłynie. —Earl Nightingale

 

 

 

Cytaty o życiu

 

Cytaty o życiu w języku angielskim

 

 • Life has got all those twists and turns. You've got to hold on tight and off you go. Życie ma te wszystkie zwroty i zakręty. Musisz się trzymać mocno i ruszyć naprzód. — Nicole Kidman

 • The bad news is time flies. The good news is you're the pilot. Zła wiadomość jest taka, że czas pędzi. Dobra wiadomość jest taka, że to ty jesteś pilotem. — Michael Altshuler.

 • Keep your face always toward the sunshine, and shadows will fall behind you. Trzymaj twarz zawsze w kierunku słońca, a cienie zostaną za tobą. — Walt Whitman.

 • Don’t let yesterday take up too much of today. Nie pozwól, żeby wczoraj zabrało zbyt wiele z dzisiaj. — Will Rogers.

 • You define your own life. Don't let other people write your script. Ty sam/a definiujesz swoje życie. Nie pozwól, aby inni ludzie pisali twoją historię. — Oprah Winfrey.  

 • If you are working on something that you really care about, you don’t have to be pushed. The vision pulls you. Jeśli pracujesz nad czymś, na czym ci zależy, nie musisz być popychany. Wizja cię przyciąga. — Steve Jobs.

 • The pessimist sees difficulty in every opportunity. The optimist sees opportunity in every difficulty. Pesymista widzi trudności w każdej okazji. Optymista widzi okazję w każdej trudności. — Winston Churchill.

 • Goal setting is the secret to a compelling future. Wytyczanie celów to tajemnica pociągającej przyszłości. — Tony Robbins.

 • Make sure your worst enemy doesn’t live between your own two ears. Upewnij się, że twój najgorszy wróg nie mieszka między twoimi uszami. — Laird Hamilton.

 • If you don’t know what you’re here to do, then just do some good. Jeśli nie wiesz, po co tutaj jesteś, po prostu rób dobro. — Dr. Maya Angelou

 • Don’t compare your life to others, there’s no comparison between the sun and the moon, they both shine when it’s their time. Nie porównuj swojego życia do innych. Nie ma porównania między słońcem a księżycem, obydwa świecą w swoim czasie. — Unknown

 • Start where you are. Use what you have. Do what you can. Zacznij tam, gdzie jesteś. Użyj tego, co masz. Zrób to, co możesz. — Arthur Ashe

 • Life is 10% what happens to us and 90% how we react to it. Życie to 10% tego, co się z nami dzieje, i 90% jak na to reagujemy. — Charles R. Swindoll

 

 

 

Cytaty o miłości

 

Cytaty o miłości w języku angielskim

 

 • Spread love everywhere you go. Rozprzestrzeniaj miłość wszędzie, gdziekolwiek idziesz. — Mother Teresa

 • Love has nothing to do with what you are expecting to ge, only with what you are expecting to give, which is everything. Miłość nie ma nic wspólnego z tym, czego oczekujesz, tylko z tym, czego oczekujesz, że dasz, a to jest wszystko. — Katharine Hepburn

 • Love makes your soul crawl out from its hiding place. Miłość sprawia, że twoja dusza wychodzi z kryjówki. — Zora Neale Hurston

 • Nobody has ever measured, even poets, how much a heart can hold. Nikt nigdy nie zmierzył, nawet poeci, ile serce może pomieścić.  — Zelda Fitzgerald

 • We are most alive when we are in love. Najbardziej żyjemy, gdy kochamy. — John Updike

 • I wish you to know that you have been the last dream of my soul. Chciałbym, abyś wiedział/a, że byłeś/byłaś ostatnim marzeniem mojej duszy. — Charles Dickens

 • Who, being loved, is poor? Kto, będąc kochanym, jest biedny? — Oscar Wilde

 • The regret of my life is that I have not said 'I love you' often enough. Największym żalem mojego życia jest to, że nie mówiłam/łem “kocham cię” wystarczająco często. — Yoko Ono

 

 

 

Cytaty o przyjaźni

 

Cytaty o przyjaźni w języku angielskim

 

 • Find a group of people who challenge and inspire you; spend a lot of time with them, and it will change your life. Znajdź grupę ludzi, którzy cię rzucają ci wyzwanie i inspirują; spędzaj z nimi dużo czasu, a to zmieni twoje życie.  — Amy Poehler

 • The most beautiful discovery true friends make is that they can grow separately without growing apart. Najpiękniejszym odkryciem, jakie prawdziwi przyjaciele robią, jest to, że mogą rosnąć osobno, nie oddalając się od siebie. — Elisabeth Foley

 • Each friend represents a world in us, a world possibly not born until they arrive, and it is only by this meeting that a new world is born. Każdy przyjaciel reprezentuje świat w nas, świat, który może się narodzić dopiero w momencie ich przybycia, i tylko przez to spotkanie rodzi się nowy świat. — Anais Nin

 • A friend knows the song in my heart and sings it to me when my memory fails. Przyjaciel zna piosenkę, która jest w moim sercu i śpiewa ją mi, gdy moja pamięć zawodzi. — Donna Roberts

 • Truly great friends are hard to find, difficult to leave, and impossible to forget. Naprawdę wspaniali przyjaciele są trudni do znalezienia, trudni do opuszczenia i niemożliwi do zapomnienia. — G. Randolf

 • No friendship is an accident. Żadna przyjaźń nie jest przypadkiem. — O. Henry

 

Autor Joanna Leporowska

 

 

Absolwentka Filologii Nowogreckiej na UAM w Poznaniu, tłumaczka angielskiego, poliglotka i pasjonatka językoznawstwa. Już w przedszkolu zdecydowała, że musi "mówić jak Anglik" co przydało się, gdy przez ostatnie dziesięć zatrzymał ją wymarzony Londyn i praca dla Royal Academy of Arts czy Tate. Nauczanie języka angielskiego to pasja, w której od zawsze dąży przede wszystkim do pokazania żywego języka za regułkami książkowymi, czego w szkolnej edukacji często brakuje.

 

Najnowsze posty

13 lipca 2024
Od specjalistów marketingu wymaga się dziś nie tylko kreatywności, ale także znajomości angielskiego na poziomie
29 czerwca 2024
W związku z międzynarodową współpracą w nauce i opiece zdrowotnej, znajomość angielskiego stała się niezbędna
25 maja 2024
W dzisiejszym świecie, w którym handel i współpraca biznesowa przekraczają granice państw, znajomość języka angielskiego
19 maja 2024
W kwestiach prawnych precyzyjne i jednoznaczne sformułowania to podstawa. W związku z tym znajomość specjalistycznego

© Copyright 2024 by Chatschool